Regelbare drainage als schakel in toekomstbestendig waterbeheer

Dit rapport geeft een overzicht van de sinds de jaren vijftig ontwikkelde kennis over, verkregen inzichten in en opgedane ervaringen met (samengestelde) regelbare drainagesystemen, waarbij vooral is gekeken naar de effecten van dergelijke systemen op gewasopbrengsten en op de lokale en regionale water- en stoffenbalans.

De nadruk in het rapport ligt op de kennis en inzichten die zijn opgedaan bij enkele recente Nederlandse projecten. Uit de projecten blijkt dat er voor regionale waterbeheerders winst valt te boeken met deze systemen omdat water kan worden vastgehouden en piekafvoeren beter kunnen worden beheerst. Ook kan de uit- en afspoeling van nutriƫnten er mogelijk mee worden tegengegaan.

Effecten op concentraties van nutriƫnten in het drainagewater konden niet worden vastgesteld; effecten op zoute kwel waren wel, maar op gewasoogsten, nauwelijks aantoonbaar. Infiltratie van water via drainage is meestal mogelijk. Regelbare drainagesystemen in de buurt van natuurgebieden moeten zorgvuldig worden ontworpen en beheerd om verdroging te voorkomen. Klimaatadaptieve drainage (KAD) opent perspectieven, zeker in het licht van de verwachte, toenemende waterschaarste tijdens het groeiseizoen.