Regioscan zoetwatermaatregelen. Instrument en achtergrondrapport

De Regioscan zoetwatermaatregelen brengt de bijdrage in beeld die lokale maatregelen kunnen leveren aan het opheffen van regionale zoetwatertekorten. Dit helpt bij de ontwikkeling van een zoetwaterstrategie. Het bijgevoegde rapport bevat meer informatie en achtergronden over het instrument, en een handleiding voor het gebruik.

Klik HIER om het instrument te downloaden.

Het klimaat verandert. Dat heeft onder meer tot gevolg dat ons land te maken krijgt met meer en langere perioden van droogte. De afgelopen jaren zijn met het oog hierop tal van (kleinschalige) maatregelen beproefd die waterbeheerders en watergebruikers (met name boeren en tuinders) kunnen treffen om de zoetwater zelfvoorzienendheid te vergroten. Dit sluit aan bij de ambities die in het Deltaprogramma zijn geformuleerd om de watertekorten die in de toekomst worden verwacht niet alleen via maatregelen in het hoofdwatersysteem te ondervangen, maar ook met lokale maatregelen in de regio.

Waterbeheerders hebben behoefte aan informatie over de wijze waarop lokale maatregelen het best bij kunnen dragen aan de zoetwatertekorten in een regio. Het betreft inzicht in welke maatregelen voor boeren en tuinders interessant zijn en wat de bijdrage van deze maatregelen kan zijn aan de zoetwateropgave. Dergelijke informatie is onder andere nodig om in gebiedsprocessen de waterbeschikbaarheid met elkaar te bepalen. Met het instrument ‘Regioscan Zoetwatermaatregelen’ dat nu ontwikkeld is, is het mogelijk voor waterbeheerders om voor uiteenlopende regionale gebieden inzicht te krijgen in de kosten en baten van lokale maatregelen en in de kansrijkheid van maatregelen gegeven deze kosten en baten.

De Regioscan Zoetwatermaatregelen bestaat uit een kennissysteem en een rekenmodule. Het kennissysteem is een database waarin generieke maatregelinformatie is opgeslagen. Deze is te koppelen aan scenario-informatie over hydrologie en landbouwbedrijven. De rekenmodule berekent de ruimtelijke variërende effecten van maatregelen op droogte- en zoutschade, kosten en baten, zoetwatergebruik en neveneffecten en cumuleert deze voor deel- of beheergebieden. Uit de toepassing op twee proefgebieden blijkt in z’n algemeenheid dat het instrument goed bruikbaar is om snel inzicht te krijgen in de potentie van de maatregelen. Eén van de aanbevelingen is het instrument verder te valideren. Voor concrete investeringsbeslissingen zijn meer detailberekeningen nodig.

In de context van het Deltaprogramma Zoetwater is in maart 2018 een brede gebruikerssessie georganiseerd om het instrument en de toepassingsmogelijkheden te leren kennen.

Meer informatie

In 2015 gaf STOWA het rapport Zelfvoorzienendheid in zoetwater. Zoek de mogelijkheden uit. Deze publicatie geeft een overzicht van mogelijke zoetwatermaatregelen, zoals peilgestuurde drainage, ondergrondse zoetwateropslag, efficiënte irrigatie e.d. De maatregelen worden belicht vanuit de technische en fysieke mogelijkheden, maar ook vanuit de economische haalbaarheid, de neveneffecten en de eventuele mogelijkheden en beperkingen bij implementatie.