Slibafbraak door oligochaeten

Het verwerken van slib is een belangrijke kostenpost bij het waterzuiveringsproces. Er is een proces ontwikkeld waarbij deze kosten kunnen worden gereduceerd en tegelijkertijd energie wordt geproduceerd. In de eerste stap van dit proces wordt het slib begraasd in een wormenreactor door aquatische oligochaeten. Hierbij wordt een deel van het slib afgebroken en het restslib wordt ontsloten voor de volgende stap. In de tweede stap wordt het resterende slib ontwaterd en verder afgebroken bij omgevingstemperatuur temperatuur. Hierbij komt biogas vrij.

Het proces - dat zowel toegepast kan worden voor het verwerken van surplus als secundair slib - is op semi-industriële schaal gedurende 2 jaar toegepast op rwzi Wolvega, in samenwerking met de TU Delft en Alterra. Dit rapport geeft de resultaten van deze pilot. De pilot heeft aangetoond dat de wormenreactor kosten kan besparen bij het verwerken van slib, met behoud van een betrouwbaar en robuust zuiveringsproces. De bruto investeringen voor een standaard rwzi van 50.000 ie (136, 1.000 ton ds spuislib per jaar) worden geraamd op ongeveer 700 duizend euro. Deze installatie breekt per jaar 650 ton ds af.

Achtergronden

Proeven met pilotinstallaties op verschillende typen zuiveringen (met en zonder voorbezinking; met en zonder bio-P) hebben aangetoond dat het proces kan worden toegepast op veel van de in Nederland bestaande laagbelaste zuiveringen. Wel is gebleken dat hoge gehaltes aan draadvormende bacteriën het proces negatief beïnvloeden. Op een van de pilots waar de SVI boven de 300 ml/g lag, bleken de wormen niet te groeien. IJzer- en aluminiumdosering beïnvloedden de afbraak door de wormen niet. Op basis van de ervaringen in Wolvega is een nieuw processchema en reactorontwerp gemaakt.