Skip to main content Skip to main nav

Slibverwerking met ongebluste kalk middels het MID MIX proces

Dit rapport bevat de resultaten van praktijkproeven met een nieuwe methode van slibverwerking, het MID MIX proces. Hierbij reageert ontwaterd slib onder specifieke condities met ongebluste kalk. Op basis van de uitkomsten kan worden geconcludeerd dat de MID MIX techniek een kansrijk nieuw alternatief is voor andere vormen van slibeindverwerking. Ook: midmix.

In het kader van de Meerjarenafspraken Energie-efficiëncy, het Klimaatakkoord en De Energie- en Grondstoffenfabriek zijn de Nederlandse waterschappen op zoek naar optimalisaties op hun rwzi's om energie en kosten te besparen en grondstoffen terug te winnen. De eindverwerking van zuiveringsslib heeft een belangrijk aandeel in de kosten en het energie- en grondstoffenverbruik van de waterschappen. Daarbij komt dat de capaciteit voor slibeindverwerking momenteel tekort schiet, waardoor er naarstig wordt gezocht naar nieuwe verwerkingscapaciteit.

In een MID MIX installatie reageert ontwaterd zuiveringsslib onder specifieke condities met ongebluste kalk waarna een fijn wit poeder resteert, genaamd Neutral. Dit kan worden toegepast als bouwstof. De kosten voor het MID MIX proces zijn naar verwachting competitief met gangbare slibeindverwerkingstechnieken. De duurzaamheid van het proces hangt af van de uiteindelijke toepassingsmogelijkheden van Neutral als bouwstof.

De MID MIX techniek vereist relatief beperkte investeringen en is eenvoudig op te schalen. Hierdoor zou het bij uitstek een techniek kunnen zijn om de huidige tekorten in de einderwerkingscapaciteit op te vangen, aldus de opstellers van het rapport. Omdat de techniek maar weinig NOx-uitstoot vormt dit geen obstakel bij het verkrijgen van een vergunning te krijgen voor een installatie.

Er zijn in dit onderzoek pilots uitgevoerd met ontwaterde slibben van de rwzi’s Amersfoort (Waterschap Vallei en Veluwe), Maastricht-Limmel (Waterschapsbedrijf Limburg), Mierlo (Waterschap de Dommel) en Katwoude (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier).