Skip to main content Skip to main nav

Slim malen, energie besparen?!

Waterschappen kunnen jaarlijks flink energie besparen bij polder- en boezembemaling door gebruik te maken van slimmere sturingssystemen. Daarmee kunnen de waterschappen ook hun CO2-emissie verminderen. In dit project is de techniek die hiervoor nodig is om slim malen mogelijk te maken, RTC Tools, verder ontwikkeld. Enkele pilots zijn uitgevoerd om 'Slim Malen' in de praktijk vorm te geven.

Slim Malen komt erop neer dat minder gemalen wordt en als gemalen moet worden dat gebeurt in perioden dat er veel, vooral duurzame stroom beschikbaar is. Op die momenten wordt geprofiteerd van het grotere stroomaanbod en de daarmee gepaard gaande lagere stroomprijs.

Slim Malen betekent meer gebruik maken van de rek in de berging van het watersysteem, en te zoeken naar het meest geschikte moment (= laagste stroomprijs) om de polders en boezems leeg te malen. Slim Malen betekent ook: minder malen. Dit kan door middel van een goede timing. Door bijvoorbeeld te pompen bij laag tij, in plaats van bij opkomende vloed, hoeft minder hoogteverschil overbrugd te worden. De pomp rendeert beter en hoeft minder lang te draaien om dezelfde hoeveelheid water te verpompen.

In enkele pilots is onderzocht wat de meerwaarde van Slim Malen is. De pilots laten zien dat aanzienlijke besparingen haalbaar zijn door de operationele sturing te optimaliseren. De energiebesparing neemt toe van 5% bij waterschap Zuiderzeeland tot 70% bij waterschap Rivierenland. Naarmate de omstandigheden variabeler zijn (getijdewater, bergingsmogelijk- heden) is er meer ruimte voor optimalisatie en stijgen de energiebesparingen. De kostenbesparingen variëren tussen 30% en 80%.

De landelijke impact van slim en duurzaam waterbeheer is gekwantificeerd met een scenariomodel van de Noordwest Europese energiemarkten (PPS-GEN). De potentieel bruikbare waterberging in Nederland komt overeen met een energieopslag van ongeveer 1700 MWh met een pompvermogen van 200 MW.

Met dit onderzoek is de potentie van Slim Malen in beeld gebracht en software ontwikkeld om Slim Malen in de praktijk toe te gaan passen.