Skip to main content Skip to main nav

Standaard werkwijze voor de toetsing van watersystemen aan de normen voor regionale wateroverlast

UvW en STOWA hebben een standaard werkwijze op laten stellen voor het toetsen van watersystemen aan de NBW-normen voor wateroverlast. De werkwijze moet ertoe leiden dat regionale waterbeheerders hun watersystemen op een eenduidige en vergelijkbare wijze gaan toetsen. Het is de bedoeling dat de regionale waterbeheerders de werkwijze kunnen hanteren bij de eerstvolgende toetsronde in 2012.

De voorliggende standaard werkwijze is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de waterschappen. Het resultaat is geaccordeerd door de themagroep NBW en de Commissie Watersystemen van de Unie van Waterschappen, waarin alle waterschappen vertegenwoordigd zijn.

Aanleiding

In 2005 zijn de systemen voor het eerst getoetst. Uit een door het PBL uitgevoerde audit van deze toets kwam destijds naar voren dat het ontbrak aan een eenduidig beeld van de regionale wateropgave en de bijbehorende kosten.