Stankoverlast en -bestrijding bij de verlading van ontwaterd slib

In dit rapport zijn landelijke ervaringen met geuremissies tijdens slibopslag en slibverlading beschreven. Een aantal slibontwateringslocaties zijn geselecteerd en nader onderzocht. Tevens hebben er op een aantal locaties geurmetingen plaatsgevonden. De resultaten zijn geƫvalueerd en geurbehandelingssystemen zijn beschreven waarmee geurhinder tijdens slibverlading kan worden voorkomen.

De opslag en het verladen van slib leidt regelmatig tot geurhinder, zowel op het terrein van de RWZI als daarbuiten. Het is daarom van belang dat er goede maatregelen worden genomen om deze geurhinder te voorkomen. Op veel ontwateringlocaties zijn inmiddels maatregelen getroffen. Echter een landelijk beeld omtrent de effectiviteit en kosten van deze maatregelen ontbreekt. Ook is er geen goed inzicht in hoeveel geuremissie nu werkelijk optreedt tijdens de verlading van zuiveringsslib.