Skip to main content Skip to main nav

STOWA jaarverslag 2019

Het werkveld van de waterbeheerders is volop in ontwikkeling als gevolg van belangrijke maatschappelijke vragen. De voor STOWA belangrijkste zijn terug te vinden in de vijf thema’s die wij in ‘Energie in Synergie - Strategienota 2019-2023’ hebben geadresseerd: Waterveiligheid, Klimaatadaptatie, Waterkwaliteit, Energie- transitie en Circulaire economie. Voor al deze thema’s is er voor de waterbeheerders, en dus voor STOWA, veel te doen. Het afgelopen jaar zijn er dan ook een groot aantal onderzoeksprojecten in gang gezet en ook afgerond. In dit jaarverslag leest u er meer over.

Het verslag bestaat uit twee onderdelen: de uitgebreide themagewijze toelichting op de activiteiten in 2019, en informatie over de organisatie (bestuur, medewerkers en werkwijze) en de laatste ontwikkelingen daarin.

Op het terrein van het thema Waterveiligheid is veel werk verzet ter voorbereiding van het Living Lab Hedwige- en Prosperpolder. Ook is een handleiding voor zoge- naamde peer reviews ontwikkeld voor de invulling van de zorgplicht voor waterkeringen.

Voor het thema Waterkwaliteit is het Innovatieprogramma Verwijdering Microverontreinigingen een vooraanstaand traject. Binnen de elf onderscheiden programma’s van de Kennisimpuls Waterkwaliteit wordt nieuwe kennis ontwikkeld en wordt bestaande kennis toegankelijk gemaakt.

Binnen het thema Klimaatadaptatie is gewerkt aan goede modelinstrumenten en de beschikbaarheid van data, zodat waterbeheerders efficiënte en doelmatige maatregelen kunnen treffen: Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium, De Waterwijzers Landbouw en Natuur, Nieuwe neerslagstatistiek en de PerceelTool. Binnen het thema Energietransitie zijn uiteenlopen- de activiteiten ontwikkeld: van een juridisch kader Aquathermie en het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden tot onderzoeken waarmee meer energie uit slib kan worden gewonnen.

Op het terrein van de Circulaire Economie heeft het onderzoek naar Kaumera een bruikbaar product opgele- verd en is de eerste productielocatie geopend.