Skip to main content Skip to main nav

STOWA strategienota 2019-2023. Energie in synergie

Of het nu gaat om klimaatadaptatie, duurzaamheid, waterkwaliteit of waterveiligheid. De Nederlandse waterbeheerders staan voor enorme uitdagingen om Nederland veilig en leefbaar te houden. Uitdagingen die steeds meer kennis en kunde vereisen, maar ook samenwerking met partners binnen én buiten het waterdomein. Dat vraagt om vernieuwende oplossingen. Hier gaat STOWA zich op richten tijdens de planperiode 2019-2023. Dat is de boodschap in deze strategienota ‘Energie in Synergie’

In de nota beschrijft STOWA de thema’s waarop zij zich samen met de waterschappen in de periode 2019-2023 richt. Het betreft klimaatadaptatie, waterveiligheid, waterkwaliteit, energietransitie en circulaire economie. In de strategienota worden de thema’s uitgewerkt in vijf concrete vragen en de daarbij behorende antwoorden: wat komt er op ons af? Waar willen we heen? Welke activiteiten gaat STOWA in dit verband uitvoeren de komende vijf jaar, en met wie? En tot slot: wat levert dat op?  Ook is er aandacht voor verregaande digitalisering (Big Data) en de betekenis daarvan voor het waterbeheer.

De uitwerking van de thema’s sluit nauw aan bij de politiek-bestuurlijke ambities en doelstellingen van het Rijk, provincies, gemeenten en de waterschappen. Die worden in de nota nadrukkelijk benoemd.