Sturen met water: optie in veenweiden?

De toekomst van het veenweidegebied is al jarenlang onderwerp van gesprek. Een belang­rijk issue daarbij is bodemdaling. Door bodemdaling nemen de kosten voor het waterbeheer steeds meer toe. Bovendien ontstaat op steeds meer plekken frictie tussen de verschillende gebruiksfuncties. Op diverse fronten worden daarom gebiedsvisies uitgewerkt en wordt geke­ken wat duurzame oplossingsrichtingen zouden kunnen zijn. Een van de mogelijke oplossingsrichtingen is ‘Sturen met Water’.

Sturen met Water behelst het actief sturen op grondwaterstanden met als doel het tegengaan van bodemdaling en het optimaliseren van het landgebruik in veenweiden. Het draait daarbij zowel om techniek als governance. Bij de tech­niek liggen er mogelijkheden om te sturen op grondwaterstanden met onderwaterdrainage. Bij governance wordt gedacht aan nieuwe vormen van peilbeheer (en daarmee samenhan­gende verantwoordelijkheden), waarover partijen nieuwe afspraken gaan maken.

Via een serie interviews is in dit rapport in kaart gebracht hoe verschillende partijen (landbouw, natuur en waterbeheer) aankijken tegen ‘Sturen met water’ en welke ambities, vragen en bedenkin­gen hierbij leven. Eén ding komt daaruit duidelijk naar voren: de betrokkenen hebben zeer uiteenlopende beelden bij ‘Sturen met water’: van een uitgekiend effectief systeem van fijn­regeling tot een verrommelde polder vol dammen en pompen, met alle voor­- en nadelen van­dien.

Desondanks zijn de partijen het erover eens dat het ‘Sturen met Water’ potentie heeft om bodemdaling tegen te gaan. De grote vraag is hoe opschaling van perceelschaal naar ge­biedsschaal uitwerkt en hoe verantwoordelijkheden rondom dit concept vorm moeten krijgen. Dit pleit voor een stapsgewijze aanpak, waarbij praktijkexperimenten nauwlettend moeten worden gevolgd. De (gebieds)partijen zullen hierbij gezamenlijk op moeten trekken.

STOWA gaat komende jaren aan de slag met het opstellen van een kennisagenda rondom veen(weide)gebieden. Hierin zal kennis worden vergaard over oplossingsrichtingen alsmede kennis worden gebundeld en gedeeld. Dit doen we samen met provincies, waterschappen en kennisinstellingen waaronder het Veenweide Innovatie Centrum. De activiteiten rondom ‘Sturen met Water zullen hierin een plek krijgen.