Skip to main content Skip to main nav

Supersludge: pilotplant proefprogramma superkritisch vergassen van zuiveringsslib (2018-2022)

Superkritische vergassing staat al geruime tijd in de belangstelling bij waterschappen. Het is een interessante techniek voor de verwerking van zuiveringsslib, vanwege de potentie om slib met hoog rendement om te zetten naar een brandbaar gas én nutriënten als fosfaat en stikstof terug te winnen. Dit rapport bevat de resultaten van een pilotonderzoek met superkritische vergassing (Supersludge). Belangrijkste uitkomst ervan is dat er nog een weg te gaan is voordat de technologie van Supersludge commercieel beschikbaar is en betrouwbaar kan worden toegepast in de praktijk.

Bij superkritische vergassing wordt een groot deel van het slib bij hoge druk ( >300° Bar) en temperatuur (>600 graden Celsius) direct omgezet in brandbare gassen. In het Supersludge-project is een ontwerp gemaakt van een proefinstallatie voor superkritische vergassing van zuiveringsslib, voor een rwzi met een capaciteit van 100.000 ve. Op de rwzi Dinther van Waterschap Aa en Maas zijn in de periode 2028-2022 experimenten uitgevoerd met deze installatie, met een capaciteit van ca. 150 kg/h slib (max 16% ds). Het doel was een meer gefundeerd besluit te kunnen nemen over verdere stappen richting commercialisatie. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op rwzi Dinther van Waterschap Aa en Maas.

Er zijn veel praktische lessen geleerd tijdens het project en er zijn nieuwe inzichten verkregen over de wijze waarop de technologie verder zou kunnen worden ontwikkeld. Ook is het consortium erin geslaagd het technische ontwerp op een aantal belangrijke punten te valideren. De uitvoering van het proefprogramma heeft wel fors vertraging opgelopen door falende componenten. De combinatie van hoge druk en temperatuur (typisch 300 Bar / 600°C) vormt een van de grootste uitdagingen, niet alleen bij pakkingen en koppelingen maar ook bij reactoren en verwarmingselementen. Dit komt met name door het verlies aan materiaalsterkte bij hoge temperaturen.

Voor de volgende stap in de ontwikkeling van de technologie van Supersludge (de bouw van een continu te bedrijven demonstratie-installatie op praktijkschaal) is het nu nog te vroeg. Het is van belang dat de nu nog ervaren knelpunten en gesuggereerde oplossingsrichtingen verder worden uitgewerkt en waar nodig apart worden getest.

Supersludge was een gezamenlijk project/onderzoek van de waterschappen Aa en Maas en De Dommel, STOWA, slibverwerker SNB en de bedrijven ProBiomass en Electron Technologies.