Skip to main content Skip to main nav

Thermfilly, milde secundair-slibvoorbehandeling

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden om de slibgisting te verbeteren en daarmee de biogasproductie te vergroten via het toepassen van Thermfilly, een nieuw type slibvoorbehandeling bij lage temperatuur en korte verblijftijd.

In het licht van de klimaatverandering staat Nederland voor de grote opgave om in 2050 geheel energie-neutraal te zijn. Ook de waterschappen zullen hieraan een bijdrage leveren en hebben daarnaast hun eigen ambities vastgesteld. Naast energiebesparing is het zelf opwekken van duurzame energie door de waterschappen een belangrijk middel om deze ambities waar te maken. Een van de manieren om dit te doen is het produceren van biogas uit zuiveringsslib. Om de biogasproductie uit zuiveringsslib te verhogen, zijn de laatste decennia diverse technieken ontwikkeld die het slib verder ontsluiten. De Nederlandse waterschappen zoeken echter nog steeds naar alternatieven om de efficiëntie te verbeteren en investeringskosten te verlagen.

Een nieuw concept is Thermfilly, waarbij slib wordt voorbehandeld bij lage temperatuur (ca. 45°C) en een korte verblijftijd van enkele uren. Het concept Thermfilly is voortgekomen uit het eerdere STOWA-onderzoek Pasturidestructie (STOWA-werkrapport 2015-W-07). Naar aanleiding daarvan is het concept verder onderzocht met aanvullend labonderzoek en businesscases. Dit rapport presenteert daarvan de resultaten. Tijdens dit labonderzoek bleek het effect van Thermfilly zich voornamelijk te uiten in een versnelling van de vergisting en de mogelijkheid om een kortere verblijftijd toe te passen. Geconstateerd is dat er bij een verblijftijd van 12 dagen in de slibgisting met een Thermfilly-behandeling 10% meer biogas geproduceerd kan worden ten opzichte van de referentiereactor bij 20 dagen verblijftijd.

Om de slibgisting te optimaliseren kan Thermfilly een interessante optie zijn voor gistingsinstallaties die veel secundair slib vergisten, additionele gistingscapaciteit nodig hebben en/of mengingsproblemen hebben in de gisting. De invloed op de ontwaterbaarheid is niet vastgesteld tijdens het onderzoek. De uiteindelijke baten en andere voordelen van de technologie zullen per locatie anders zijn en dienen daarom per locatie goed onderzocht te worden. Waterschap Noorderzijlvest is voornemens Thermfilly toe te passen op rwzi Garmerwolde.