Thermische energie uit oppervlaktewater. Handreiking voor ontwikkeling TEO-projecten

De handreiking Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) helpt waterbeheerders, gemeenten, eigenaren van gebouwen en energieleveranciers bij de stappen die zij moeten nemen om projecten te realiseren waar voor het verwarmen dan wel koelen van woningen, gebouwen of ruimtes thermische energie wordt gebruikt die wordt gewonnen uit oppervlaktewater.

De energietransitie is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen voor de komende jaren. Eén van de lastigste opgaven is de klimaatbeheersing van de gebouwde omgeving zonder aardgas. Hiervoor zullen veel partijen intensief moeten samenwerken. Gemeenten hebben hierin de rol van regisseur.

Thermische energie uit oppervlaktewater is in een aantal situaties een aantrekkelijk, maar nog weinig bekend alternatief voor aardgas. Voordelen zijn het nagenoeg ontbreken van overlast voor de omgeving en de betrouwbaarheid van de bron.

De handreiking Thermische energie uit oppervlaktewater geeft weer hoe deze duurzame energiebron in de praktijk gebruikt kan worden en waar de kansen liggen. Het geeft een goed overzicht van de stappen die genomen moeten worden in het overgangsproces. Ook geeft het detailinformatie om concrete projecten te realiseren.

De handreiking behandelt alle technische, financiële, organisatorische en juridische aspecten met betrekking tot projecten. En het gaat in op de noodzakelijke samenwerking tussen gemeente, waterbeheerder, gebouweigenaren, energieleveranciers en andere betrokken partijen om projecten te laten slagen.