Thermische slibontsluiting. Pilotonderzoek naar de mogelijkheden en randvoorwaarden

Waterschappen zijn volop aan het nadenken over mogelijkheden om de energieproductie op rwzi’s te verhogen. Een aantrekkelijke mogelijkheid daarvoor is het optimaliseren van de slibgisting, door thermische slibontsluiting (TSO). Dit is een voorbehandeling van het slib bij hoge temperatuur en druk, waardoor de biologische afbraak van het slib toeneemt.

Om een goed beeld te krijgen van de met TSO te bereiken resultaten, de voor- en nadelen, de technische haalbaarheid en de financiële doelmatigheid, zijn er twee pilotonderzoeken uitgevoerd, met verschillende TSO-installaties. Dat gebeurde op de rwzi’s Amersfoort en Hengelo. Dit rapport bevat de resultaten van deze pilots.

Resultaten

Uit de pilotonderzoeken komt naar voren dat thermische slibontsluiting belangrijke financiële voordelen oplevert: extra biogas, maar ook meer slibafbraak en verbeterde ontwateringseigenschappen, dus minder slib dat hoeft te worden verwerkt. Dat laatste is volgens de opstellers van het rapport het belangrijkste  financiële voordeel. Het extra geproduceerde biogas is namelijk (groten)deels nodig om het slib op de voor TSO benodigde temperatuur en druk te krijgen.

De voordelen van verbeterde afbraak in combinatie met de betere ontwaterbaarheid moeten volgens de opstellers opwegen tegen de investeringen van thermische slibontsluiting en de hogere bedrijfsvoeringskosten voor de voorontwatering en het opwarmen van de het slib. Of TSO uitkan, is volgens de opstellers sterk afhankelijk is van de lokale omstandigheden.