Toekomstige kwantiteit en kwaliteit van zuiveringsslib

In 2003 is het thema slib weer op de onderzoeksagenda van de STOWA gezet. Na een inventarisatieronde heeft dit tot een aantal onderzoeksprojecten geleid. Eén van de projecten betrof het inventariseren van de toekomstige kwantiteit en kwaliteit van zuiveringsslib. Dit rapport geeft de resultaten van dit onderzoek weer.

Een conclusie uit het rapport betreft de constatering dat voor 2020 een reductie van 17 procent van het influentvolume wordt voorzien ten opzichte van het gemiddelde in de jaren 1998-2002 (mede ten gevolge van het afkoppelen van regenwater). De toekomstige slibhoeveelheid daarentegen blijft naar verwachting stabiel (350.000 ton ds). Tevens wordt in de studie een voorspelling gedaan ten aanzien van zware metalen in influent en slib bij verschillende toekomstscenario's.