Skip to main content Skip to main nav

Toepassing van nieuwe gistingsconcepten Ephyra® en Themista®

Na experimenten op laboratoriumschaal, heeft in de periode 2014-2015 pilotonderzoek plaatsgevonden met twee nieuwe voorbehandelingstechnieken voor slibafbraak: Ephyra® (op rwzi Tollebeek) en Themista® (op rwzi Kralingseveer). In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van beide fasen.

Energie- en kostenbesparing zijn belangrijke uitdagingen in het waterbeheer. De organische bestanddelen in het afvalwater en het zuiveringsslib zijn belangrijkste componenten voor energieproductie in de vorm van biogas. Dat gebeurt via slibvergisting.

Door toepassing van voorbehandelingstechnieken voor slibdesintegratie kan meer zuiveringsslib in het gistingsproces worden omgezet in biogas. Hiervoor zijn verschillende technieken en uitvoeringsvormen op de markt, waarvan de thermische drukhydrolyse (TDH) momenteel de bekendste is. De Nederlandse waterschappen zoeken nog steeds naar alternatieven om efficiëntie en investeringskosten te verbeteren. Twee nieuwe technologieën zijn Ephyra, een geavanceerde propstroomgisting en Themista, een thermisch chemische slibvoorbehandeling.

Deze twee technologieeën zijn uitgebreid getest op labschaal en in de periode 2014-2015 ook op pilotschaal. Hieruit blijkt dat Ephyra ca. 25 procent extra organische droogstof afbraak realiseert dan een conventionele mesofiele gisting met een vergelijkbare verblijftijd. Tevens neemt de ontwatering toe waardoor er minder slib hoeft te worden afgevoerd. Themista realiseert 15 procent extra organische droogstof afbraak en ook de ontwatering van het slib verbetert.

De business case van beide technologieeën is interessant en lijkt op basis van de verkregen kentallen over het algemeen vergelijkbaar of beter dan van bijvoorbeeld TDH. Met name voor kleinschalige toepassingen (<500.000 ie slib) zijn de technologieeën concurrerend.

Waterschap Zuiderzeeland gaat de eerste Ephyra realiseren op de rwzi Tollebeek. Deze wordt in 2017 gebouwd worden en is operationeel vanaf begin 2018. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard overweegt om een Themista te realiseren op rwzi Kralingseveer. Deze zal ook in 2018 operationeel zijn.