Skip to main content Skip to main nav

Uitwerking ESF habitatgeschiktheid

Op dit ogenblik is de STOWA druk bezig met de uitwerking van de ecologische sleutelfactoren (ESF’s) voor stilstaande wateren. Dit rapport ondersteunt waterbeheerders en medewerkers van adviesbureaus bij het doorlopen van een onderdeel van ESF habitatgeschiktheid voor stilstaande wateren. De uitwerking in deze rapportage beperkt zich tot het onderwerp Habitatstructuur. Onder habitatstructuur verstaan we alle fysieke abiotische en biotische parameters die een habitat vormen of de habitatgeschiktheid bepalen voor een soort of gemeenschap.