Skip to main content Skip to main nav

Validatie Waterwijzer Landbouw. Vergelijking modelresultaten met Groenmonitor, GRAM en HELP

Dit rapport bevat de resultaten van de studie 'Validatie van de Waterwijzer Landbouw (WWL)'. Hierin zijn de met het instrument berekende modelresultaten gelegd naast resultaten uit de Groenmonitor, GRAM en de HELP-tabellen. Hieruit blijkt dat zowel op perceelsniveau als op regionale schaal het instrument goed in staat is de mate van droogtestress en zuurstofstress in gewassen te simuleren. De validatie richtte zich op de droge omstandigheden die zich hebben voorgedaan in de jaren 2018-2020 en op de wateroverlast die zich heeft voorgedaan in 2016.

De Waterwijzer Landbouw  is een instrument voor het bepalen van het effect van veranderingen in hydrologische condities op gewasopbrengsten. Deze veranderingen kunnen worden veroorzaakt door waterbeheer, herinrichtingsprojecten, (drink)waterwinningen, maar ook door het klimaat. De eerste versie werd gelanceerd in 2018. Sindsdien wordt het instrument verder doorontwikkeld.

Uit de validatie blijkt dat op perceelsniveau het WWL-modelinstrumentarium (SWAP-WOFOST) goed in staat de momenten waarop het erg droog was, te simuleren voor de zandgronden. De met WWL berekende resultaten kwamen goed overeen met de Groenmonitor. Deze geeft de actuele vegetatiekaart, ofwel: groenindex van Nederland weer, die verkregen is uit satellietbeelden. De Groenmonitor is een indicator voor de hoeveelheid groene biomassa en op basis ervan kan bepaald worden hoe hard planten groeien.

Ook op regionale schaal komen de droogtestressberekeningen voor de zomer van 2018 goed overeen en is reductie zichtbaar in zowel de groenindex als het met WWL­regionaal gesimuleerde oogstbare product. Indien de juiste hydrologische informatie bekend is, is het WWL-modelinstrumentarium in staat binnen de regio patronen van droogte te simuleren.

Een validatie op basis van gewasopbrengsten bleek niet mogelijk, omdat deze gegevens niet beschikbaar zijn. De onderzoekers bevelen derhalve aan om hiervoor op zoek te gaan naar goede datasets van gewasgegevens. Dat maakt deze validatie wel mogelijk.

Er is tevens een vergelijking gemaakt tussen de langjarig gemiddelde gewasopbrengsten zoals die zijn berekend met de WWL-tabel en met de zogenoemde HELP-tabellen. Doel van deze tabellen, voor het eerst uitgebracht door Dienst Landelijk Gebied in 1987, is om de landbouwkundige effecten van waterhuishoudkundige maatregelen in landinrichtingsprojecten te bepalen. De beide uitkomsten komen redelijk goed met elkaar overeen ondanks de verschillen in aanpak en uitgangspunten. Een nadere analyse zal worden opgepakt in een vervolgstudie.

Het voornemen is om verdere validatiestudies op lokale schaal uit te voeren met de recente data van proefboerderijen en andere datasets vanuit de praktijk. Omdat de WWL veelal op regionale schaal wordt toegepast, is ook het voornemen om de Groenindex te aggregeren naar BOFEK­Gt­combinaties en zo een verdere validatie te doen.