Verkenning mogelijkheden 'Grondstof-rwzi'

Dit rapport bevat de resultaten van een businesscase voor de ontwikkeling van een zogenoemde Grondstof rwzi. De focus van de businesscase lag op het terugwinnen uit afvalwater van stikstof en CZV naar een brandstof en CO2.

In 2012 hebben waterschappen en gemeenten hun ambities voor het sluiten van ketens en kringlopen vastgelegd in de Routekaart afvalwaterketen 2030. Belangrijke gedachte hierbij is dat de behandeling van afvalwater niet meer gebaseerd is op de vernietiging, maar op het behoud van (grond)stoffen en energie, zodat deze kunnen worden teruggewonnen.

Een eerste stap richting zo'n ‘Grondstoffen-rwzi’ is inzichtelijk maken wat de haalbaarheid daarvan is. Dat is gebeurd via het opstellen van een businesscase, waarbij de vraag naar grondstoffen vanuit de markt centraal is gezet. Op deze manier wordt duidelijk welke grondstoffen daadwerkelijk kunnen worden afgezet, welke opbrengsten mogelijk zijn en welke technieken daarvoor nodig zijn. In het rapport leest u de resultaten van deze case.

De focus van de businesscase lag op het terugwinnen van stikstof en CZV naar een brandstof en CO2. Het terugwinnen en van andere grondstoffen, zoals alginaat, cellulose en fosfaat wordt momenteel in andere STOWA-projecten onderzocht. Om die reden vielen deze stoffen buiten de scope van dit project.