Verkenning pyrolyse / carbonisatie zuiveringsslib en andere biomassastromen

Waterschappen zijn steeds beter in staat om naast energie waardevolle grondstoffen uit afvalwater en zuiveringsslib te winnen. Parallel hieraan heeft de landbouwsector toenemende aandacht voor de kwaliteit van de bodem. Men heeft behoefte aan meer organische stof in de bodem. Organisch materiaal van de waterschappen kan daaraan bijdragen. Naar aanleiding hiervan is in deze studie gekeken naar pyrolyse van zuiveringsslib. Pyrolyse is verhitting tot hoge temperaturen (200-900 °C) zonder dat er zuurstof bij kan komen.

Bij pyrolyse van slib wordt een product gemaakt dat bestaat uit fosfaatrijke as en koolstof. Onderzoekers hebben de mogelijkheden verkend om dit gepyrolyseerde slib (biochar) nuttig toe te passen als grondstof. De ervaringen in Duitsland met deze nieuwe technologie zijn in beeld gebracht en vertaald naar de Nederlandse situatie.

Uit het onderzoek is gebleken dat de techniek mogelijk op termijn kansen biedt bij (kleinschalige) slibeindverwerking. Vooralsnog kan gepyrolyseerd slib echter niet in Nederland landbouwkundig worden toegepast in verband met de eisen aan zware metalen. De techniek kan ook worden toegepast op andere lignine (houtstof) houdende (en schonere) biomassa, zoals bermmaaisel. Dan wordt een waardevolle biochar (> 50 % koolstof) verkregen. Deze biochar voldoet naar verwachting wel aan de Nederlandse eisen.