Verkenning thermische slibontsluiting

In dit (tussen)rapport geven de opstellers een beeld van thermische slibontsluiting. Daarbij kijken ze onder meer naar de beoogde voordelen van deze nieuwe techniek, alsook naar de kritische factoren om de techniek in Nederland succesvol te laten zijn. De opstellers hebben tevens onderzoeksaspecten voor pilotonderzoeken geformuleerd. Deze pilotonderzoeken maken deel uit van het STOWA-onderzoek naar thermische slibontsluiting.

Veel waterschappen hebben grote interesse in het optimaliseren van het slibgistingsproces op hun rwzi’s, om meer energie (terug) te winnen uit zuiveringsslib.  Een veelbelovende techniek in dit kader is een voorbehandeling van slib bij hoge temperatuur en druk: thermische slibontsluiting. In de plusvariant van De Energiefabriek is thermische ontsluiting voorafgaand aan de slibgisting als extra processtap opgenomen om dit doel te bereiken.

Met thermische ontsluiting wordt een verhoging van de droge stofafbraak in de gisting en van de biogasproductie beoogd. Naast een verhoging van de energieproductie uit biogas wordt een verlaging van de hoeveelheid af te zetten slib bereikt.