Verkenning van de haalbaarheid van slibverwerking met microschaaldieren

Microschaaldieren zijn kleine kreeftachtigen die slibdeeltjes kunnen eten. Dit levert mogelijk een nieuw proces op, waarbij naast verwerking van slib ook waardevolle biomassa geproduceerd wordt. Met deze studie is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een proces gebaseerd op microschaaldieren (watervlooien, foto) dat direct in de sliblijn toegepast zou kunnen worden. Belangrijkste uitkomst van de studie is dat bij de huidige stand der kennis microschaaldieren niet interessant zijn voor toepassing in intensieve slibverwerking.