Skip to main content Skip to main nav

Visiedocument informatievoorziening van waterschappen bij crisisbeheersing met een netcentrische werkwijze

Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en het Veiligheidsberaad hebben afgesproken om de informatievoorziening bij (dreigende) calamiteiten voor zichzelf en andere partijen te verbeteren. Hierbij is aangegeven dat gewerkt zal gaan worden volgens een zogenoemde netcentrische manier van informatievoorziening.

Hiermee wordt beoogd tijdens een ramp of crisis een voor iedereen toegankelijk, actueel beeld van de (dreigende) calamiteit en de stand van zaken van de bestrijding te presenteren. Hierdoor kunnen sneller en betere besluiten worden genomen, waardoor het aantal slachtoffers en de optredende schade kan worden beperkt.

Met hulp van STOWA is dit visiedocument opgesteld, inclusief stappenplan, over de wijze waarop de waterschappen gezamenlijk inhoud kunnen geven aan netcentrisch werken. De visie en het voorgestelde stappenplan worden getoetst bij de waterschappen.

Klik voor meer informatie over netcentrische informatievoorziening.