Skip to main content Skip to main nav

Warmte uit samenwerking. Verkenning naar de governance van aquathermie

Dit rapport is een weerslag van een verkenning van de governance-aspecten die spelen rond aquathermieprojecten. Het rapport helpt betrokken partijen bij het inkaderen van hun eigen rol: met welke visie, ambitie, organisatie en beleidsvoornemens kunnen decentrale overheden instappen? De verkenning is onderdeel van WARES, het onderzoeksprogramma voor WAterbeheer en Regionale EnergieStrategieën.

Waterbeheerders, gemeenten en provincies zien de potentie van aquathermie als duurzaam alternatief voor aardgas. Deze partijen zullen met elkaar, maar ook met bijvoorbeeld commerciële partijen en/of bewonersinitiatieven moeten samenwerken om aquathermie succesvol toe te passen. Het onderzoek gaat in op het spanningsveld van hun uiteenlopende afwegingen en belemmeringen.

Vervolgens zet het onderzoek drie prototypes governance naast elkaar: publiek bedrijf, commercieel bedrijf en maatschappelijk initiatief. Maatschappelijke initiatieven zijn wezenlijk anders dan de zakelijk ingestelde publieke en commerciële bedrijven, onder meer op het punt van zeggenschap voor bewoners. Aquathermie maakt voor hen deel uit van een veel breder palet, waaronder duurzaamheid, leefbaarheid en sociale cohesie. Zij integreren kennis uit de maatschappij en werken vaak samen met een professionele partner.

Aquathermie kan voor overheden tot verdelingsvraagstukken leiden. Betaalt elke bewoner evenveel mee, en hoe verdeel je schaarse warmte het eerlijkst? Voor waterbeheerders is het daarnaast een uitdaging om een rol te vinden die bijdraagt aan klimaatdoelen, maar die ook past bij kerntaken zoals waterbeheer en vergunningverlening.

Bij dit onderzoek hoort een praatplaat. Deze maakt de afwegingen die decentrale overheden in de verschillende projectfasen kunnen maken inzichtelijk.

Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën WARES

Dit project is onderdeel van WARES, het onderzoeksprogramma voor WAterbeheer en Regionale EnergieStrategieën. Het is in oktober 2019 gestart door de Unie van Waterschappen en het kenniscentrum van regionale waterbeheerders STOWA. Het doel: helder krijgen hoe aquathermie, windmolens, zonnepanelen en energieopslag een plek kunnen krijgen in het waterbeheer. Met focus op de bijdrage van waterbeheerders in de Regionale Energiestrategieën (RES). Speciale aandacht gaat uit naar de ecologische, juridische en governance aspecten van energieprojecten. WARES wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.