Wat te doen tegen de toename van overstromingsrisico's in de toekomst?

Dit rapport geeft een overzicht van concrete maatregelen die kunnen worden ingezet bij adaptatie in verband met de toenemende overstromingsrisico’s.

Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Daarover bestaat geen twijfel, hoewel er nog wel onzekerheid bestaat over de snelheid van de veranderingen, en soms over de precieze richting daarvan. Wordt het in Nederland bijvoorbeeld veel natter of juist droger? Of allebei, maar in verschillende jaargetijden?

In de afgelopen jaren is in diverse projecten en programma’s zoals Kennis voor Klimaat, het Deltaprogramma en STOWA/Deltaproof, veel kennis opgedaan over mogelijke strategieën om ons aan te passen aan de veranderende klimatologische omstandigheden. Maar hoe zien dergelijke adaptatiestrategieën er precies uit en hoe kom je tot een concrete invulling?

Dit rapport geeft een overzicht van concrete maatregelen die kunnen worden ingezet bij adaptatie in verband met de toenemende overstromingsrisico’s. Het rapport richt zich vooral op wat gemeenten, provincies en waterschappen kunnen doen. Voor de verschillende maatregelen wordt aangegeven welke bijdrage ze kunnen leveren aan het verkleinen van de risico’s, of ze perspectiefrijk zijn en wat de de consequenties zijn voor beheer en onderhoud. Er worden heldere handelingsperspectieven gegeven.