Skip to main content Skip to main nav

Watergerelateerde emissies vanuit rwzi's in het kader van de PRTR voor de rapportagejaren 2019, 2020, 2021 en 2022

Dit rapport bevat de rapportage in het kader van de Europese verordening European Pollutant Release Transfer Register PRTR), waarbij jaarlijks van ongeveer 80 rioolwaterzuiveringsinstallaties de water- en luchtgerelateerde emissies gerapporteerd worden. Sinds 2007 is een generieke aanpak overeengekomen waarbij jaarlijks geen 80 maar 6 rwzi’s worden bemonsterd.

De bij deze 6 rwzi’s gevonden concentraties worden omgezet in zogenaamde emmisiefactoren waarmee de emissies van de overige rwzi’s worden berekend en gerapporteerd. Bovendien zijn tussentijds Tools ontwikkeld waarbij de rapportage nog makkelijker is geworden. Emissiefactoren en de Tools worden door alle zuiveringbeheerders gebruikt.

 

Inmiddels is in 2019 is het vierde onderzoek uitgevoerd waarvan onderliggend rapport het resultaat is. In de loop van de jaren is het aantal verplicht te onderzoeken stoffen steeds verder teruggelopen omdat de effluentkwaliteit beter wordt. Het onderzoek besluit met een doorkijk naar 2023 wanneer het vijfde onderzoek uitgevoerd gaat worden.

 

Deze aanpak wordt onderschreven door Rijkswaterstaat en de Vereniging van Zuiveringbeheerders. Met deze aanpak worden de administratieve lasten sterk beperkt en worden er veel minder kosten voor bemonstering en analyse gemaakt. Door deze eenduidige en gestandaardiseerde aanpak levert ook de controle door de Omgevingsdiensten minder discussie op.