Waterwijzer Landbouw. Instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op landbouwproductie

Hoe richt je het regionale waterbeheer zo in, dat het de gebruiksfuncties in een gebied, zoals landbouw, natuur en wonen, optimaal bedient? En welke invloed hebben ingrepen in de waterhuishouding vervolgens op deze functies? Het zijn vragen waar waterbeheerders iedere dag mee bezig zijn. De Waterwijzer Landbouw helpt bij het beantwoorden van deze vragen voor de gewasopbrengsten in de landbouw.

Voor het bepalen van de effecten van ingrepen in de waterhuishouding op gewasopbrengsten zijn in Nederland al geruime tijd drie methoden beschikbaar: de HELP-tabellen, de TCGB- tabellen en AGRICOM. Bijna iedere effectberekening maakt op dit moment gebruik van één van deze methoden. De landbouwsector, maar ook waterbeheerders en waterleidingbedrijven dringen al langere tijd aan op een herziening van deze methoden. Om te beginnen omdat ze gebaseerd zijn op verouderde meteorologische gegevens en omdat ze niet klimaatrobuust zijn. Maar ook omdat zout(schade) niet wordt meegenomen. In droge perioden - die door klimaatverandering steeds vaker gaan voorkomen - gaan zout en het sturen met water op het zoutgehalte, juist een steeds belangrijkere rol spelen in het waterbeheer.

De Waterwijzer Landbouw geeft een reproduceerbare inschatting van het effect van wijzigingen in het waterbeheer en van de hydrologische effecten van klimaatverandering op landbouwkundige opbrengsten. Dat gebeurt in termen van droogte, nat- en zoutschade. Van de Waterwijzer Landbouw (WWL) bestaan twee varianten. De eerste is een vereenvoudigd instrument dat snelle inschattingen kan maken, de WWL-tabel. Daarnaast kunnen met de WWL complexe maatwerkberekeningen worden uitgevoerd.

Het instrument is getest binnen het kennisprogramma Lumbricus. De resultaten waren zeer bevredigend.

De verschillende deelrapporten over de ontwikkeling van het instrumentarium en een handleiding voor gebruik zijn te vinden www.waterwijzer.nl. Het instrument is vrij beschikbaar via www.waterwijzer.nl / Aan de slag of via www.stowa.nl.