Skip to main content Skip to main nav

Waterwijzer Natuur, fase 3. Klimaatrobuuste modellering van zuur- en stikstofdepositie op natuur

Hoe richt je het regionale waterbeheer zo in, dat het de gebruiksfuncties in een gebied, zoals landbouw, natuur en wonen, optimaal bedient? En welke invloed hebben hydrologische veranderingen – die het gevolg kunnen zijn van menselijk ingrijpen in de waterhuishouding, of van klimaatverandering - op deze functies? Het zijn vragen waar waterbeheerders iedere dag mee bezig zijn. De Waterwijzer Natuur (WWN) helpt bij het beantwoorden van deze vragen voor droge natuur. Dit rapport beschrijft de achtergronden bij de release van de nieuwste versie van het instrument 3.03.

De Waterwijzer Natuur (WWN), het gebruiksvriendelijke en klimaatrobuuste toetsings- en voorspellingsinstrument, stelt waterbeheerders en beleidsmakers in staat hun beheer en beleid beter af te stemmen op de vegetatie van natuurgebieden. Sinds de eerste versie van de WWN in 2018 verscheen, is het model doorontwikkeld door een consortium van KWR Water, Wageningen Environmental Research, Flip Witte Ecohydrologie en het Nutriënten Management Instituut. In eerdere versies van de WWN is een gebruiksvriendelijke schil (WWN 1) tot stand gekomen en is de berekening van zuurgraad (WWN 2) verbeterd. Met deze derde versie kunnen gebruikers ook de effecten van veranderingen in atmosferische stikstofdepositie en de effecten hiervan op voedselrijkdom en de zuurgraad en hoe dit doorwerkt op de terrestrische natuur inschatten.

Dit rapport bevat de achtergronden bij de release van de Waterwijzer Natuur versie 3.03. U kunt met de nieuwe versie van de WWN nu ook eenvoudig ruimtelijk analyseren hoe de vegetatiesamenstelling eruit ziet bij een lagere of hogere stikstofdepositie, en hoe dat in combinatie met veranderingen in de waterhuishouding doorwerkt op de vegetatie. Met deze verbetering wordt aangesloten bij de actuele stikstofproblematiek. De Waterwijzer Natuur is op dit moment het best beschikbare instrument voor effectberekeningen op natuur, in ieder geval voor hoog Nederland. STOWA beveelt het gebruik ervan dan ook van harte aan om te komen tot een robuuste inrichting van natuurgebieden.

De Waterwijzer Natuur 3.03 is vrij beschikbaar op www.waterwijzer.nl.