Skip to main content Skip to main nav

Werkgroep Watersysteemtoets 2012 Advies

STOWA heeft de Werkgroep Watersysteemtoets advies laten uitbrengen over de mogelijkheden voor uniformering van deze toets, met het oog op de volgende toetsronde in 2012. STOWA en de Unie gaan op basis van de bevindingen, samengevat in dit rapport, een standaard werkwijze ontwikkelen. Deze moet leiden tot een uniforme toetsaanpak binnen de waterschappen en daarmee tot een beter en eenduidiger landelijk beeld van de wateroverlastopgave.

In het NBW-actueel is afgesproken dat de waterschappen in 2012 de kans op regionale wateroverlast in hun watersystemen toetsen. In 2005 zijn de watersystemen voor het eerst getoetst. Uit de Audit WB21, in 2006 uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving, bleek dat door ‘de onderling grote verschillen in gehanteerde aannames en gemaakte keuzes, het totaalbeeld van de opgave en de kosten niet eenduidig is’.

Voor de toetsing in 2012 is het daarom vanuit beleidsmatig oogpunt gewenst om deze waar mogelijk te uniformeren, zodat een goed landelijk beeld ontstaat van mogelijke knelpunten. Bovendien is voor de individuele waterschappen uniformering wenselijk omdat kennis en kunde worden gebundeld en aan een kwaliteitsverbetering kan worden gewerkt.