Skip to main content Skip to main nav

Windturbines op of langs waterkeringen. Een kennisinventarisatie

Dit rapport geeft een aanzet om te komen tot een visie hoe waterbeheerders om kunnen gaan met het plaatsen van windturbines op waterkeringen, onder meer vanuit het oogpunt van hoogwaterveiligheid.

De overheid wil graag schone energie stimuleren, zoals windenergie. Vanwege de gunstige windomstandigheden, zou het plaatsen van windturbines op (primaire) waterkeringen daarbij een optie zijn.

Er zijn waterkeringbeheerders die vrezen dat door windturbines te plaatsen de waterkerende functie van primaire waterkeringen in gevaar kan komen, en daarmee de veiligheid. Ook worden problemen voorzien met de toetsbaarheid en het beheer van waterkeringen waarop windturbines staan. De waterkeringbeheerders willen graag eerst nader onderzoek en wijzen op mogelijke extra kosten bij toekomstige dijkversterkingen en consequenties voor het beheer als er windturbines op of bij de waterkering staan.

STOWA is als kenniscentrum gevraagd een bijdrage leveren aan deze discussie, door een overzicht te geven van mogelijke denkrichtingen en hierbij ook te schetsen waar sprake is van witte vlekken in technische kennis. Dit document kan een eerste aanzet zijn tot een integrale visie hoe om te gaan met windmolens op dijken.