Bestuurlijk symposium klimaatbestendige beekdallandschappen: van denken naar doen! (onder voorbehoud)

Overal wordt druk nagedacht over het klimaatbestendig maken van ons land. Maar hoe ziet dat eruit voor beekdalen? Waar liggen de kansen en uitdagingen bij (her)inrichting? Voor het waterbeheer, voor landbouw en natuur? Voor wonen, werken en recreëren? Op 12 juni gaan we met elkaar in gesprek onder het motto: van denken naar doen!

Aanmelden

Beek- en rivierdallandschappen liggen in de hogere delen van ons land en bestaan veelal uit zandgronden met daarin dalen waardoor beken en kleine rivieren stromen. Een groot deel van deze landschappen wordt intensief gebruikt. De waterhuishouding is hierop toegesneden en is vaak ingericht om water zo snel en efficiënt mogelijk af te voeren. Dit leidt - mede door klimaatverandering - in toenemende mate tot negatieve effecten voor landbouw, natuur en gezondheid. Denk aan droogte, extreme nattigheid en hittestress.

Dit vraagt om een andere waterhuishoudkundige inrichting. Waar nu vooral de nadruk ligt op het afvoeren en tijdelijk bergen van water, is meer aandacht nodig voor het langer (lokaal) vasthouden van water. Ook kringlooplandbouw, bodemkundige maatregelen en een andere inrichting van het stedelijk gebied kunnen bijdragen aan een meer klimaatbestendige beekdallandschap.

Tijdens deze dag passeren al deze zaken de revue. Centrale vraag is: welke instrumenten hebben bestuurders ter beschikking om te werken aan klimaatbestendigheid? We maken daarvoor gebruik van een speciaal door STOWA ontwikkelde Praatplaat klimaatbestendige beekdallandschapen. Die laat zien wat de - vaak nauw met elkaar samenhangende - uitdagingen in beek- en rivierlandschappen zijn en welke maatregelen je kunt nemen.

In de middag nemen we een kijkje in het Loobeekdal. In het gebied zijn de afgelopen jaren op diverse terreinen maatregelen genomen om de klimaatbestendigheid te vergroten. Onder leiding van een medewerker van Waterschap Limburg vertellen betrokkenen hoe zij dit hebben aangepakt.

Programma


09.30 uur       Inloop
10.00 uur       Opening en welkom door de dagvoorzitter Marinda Hall

10.05 uur       Welkom
10.15 uur       Hoe ziet een klimaatrobuust beekdallandschap eruit? Toelichting ‘praatplaat’.
10.30 uur       Bestuurlijke Perspectieven.

Toelichting: Hoe wordt vanuit verschillende bestuurlijke perspectieven gewerkt aan het toekomstbeeld? Enkele bestuurders lichten hun aanpak toe. Het betreft: aanpak in het waterbeheer,
aanpak in  de landbouw en aanpak in het natuurbeheer.

11.00 uur       Koffiepauze

11.20 uur       Bestuurlijke perspectieven, vervolg.

Toelichting: Presentaties over
de aanpak in de stad & aanpak in de ruimtelijke ordening

12.15 uur       Afsluiting onder leiding van de dagvoorzitter Marinda Hall
12.30 uur       Introductie op de excursie en het middagprogramma door Waterschap Limburg

12.45-13.30   Lunch

13.15 uur       Excursie naar het Loobeekdal

Toelichting: Het Loobeekdal is afgelopen jaren heringericht. De aanpak is  onderdeel van de gebiedsontwikkeling Maasgaard. Tijdens de excursie krijgt u een toelichting op de verschillende maatregelen die genomen zijn: maatregelen in het watersysteem;
maatregelen in de landbouw; maatregelen in de stad; maatregelen in de natuur.

14.30 uur       Actiepunten voor een klimaatrobuust beekdallandschap (workshop)
15.15 uur       Afsluiting en napraten (dagvoorzitter)

16.00 uur       Einde programma