Skip to main content Skip to main nav

Community of Practice ‘Rwzi-effluent en effectgerichte beoordeling’

Op 18 september vindt de tweede themamiddag plaats van de CoP ‘Rwzi-effluent en effectgerichte beoordeling’. Effectgerichte beoordelingsmethoden geven veel inzicht in de ecotoxicologische risico’s van stoffen als bestrijdingsmiddelen en medicijnresten in het afvalwater van rwzi’s. Het onderzoek naar en met deze methoden bevindt zich echter nog in de opstartfase. Wij vertellen u tijdens deze bijeenkomst meer over de resultaten van lopend onderzoek en hopen samen met u te werken aan doorontwikkeling en standaardisatie van de gewenste methoden.

Aanmelden

Binnen de ketenaanpak ‘Medicijnresten uit Water’ wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheden voor vergaande zuivering op rwzi’s. De afgelopen jaren zijn hiertoe meerdere studies en pilotprojecten uitgevoerd. De verwachting is dat er nog meer zullen volgen. De effectiviteit van deze vergaande zuiveringstechnieken zal niet alleen via chemische monitoring maar ook via biologische effectmetingen aangetoond gaan worden. De afgelopen maanden is onderzocht op welke wijze deze effectgerichte monitoring bij rwzi-effluenten kan worden uitgevoerd. Ook zijn meerdere waterschappen momenteel bezig met het toepassen van bestaande passive sampling-methoden in de praktijk. Een mooi moment om de resultaten met elkaar te delen en te bekijken wat ons dat leert over de toegepaste methoden en hoe de toepassing is te standaardiseren.

Standaardisatie is onder andere nodig voor de op te starten demonstratieprojecten voor vergaande zuivering binnen de bijdrageregeling ‘Zuivering medicijnresten’ van het ministerie van IenW en het Innovatieprogramma ‘Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater’ van STOWA en IenW. In deze projecten zal de verbetering van de kwaliteit van rwzi-effluent aan de hand van stofconcentraties (chemische analyses) worden vastgesteld, maar zullen via biologische effectmetingen ook de milieurisico’s worden beoordeeld. Voor een goede beoordeling van de milieurisico’s en vergelijking van de verschillende vergaande zuiveringstechnieken is een gestandaardiseerde ecologische beoordelingsmethode een must. 

Wat gaan we doen?

In de middag van 18 september geeft Milo de Baat van de Universiteit van Amsterdam een toelichting op enkele resultaten van zijn promotieonderzoek. Specifiek zal hij ingaan op verschillen tussen POCIS en Speedisk samplers en op zijn onderzoek naar de relaties tussen ecotoxicologische stress en ecologische structuur (macrofauna) en functioneren (decompositie). Verder zal Ron van der Oost (Waternet) de resultaten van het aanvullende onderzoek naar effectgerichte beoordeling van rwzi’s presenteren. Dit onderzoek gaat onder meer in op de vergelijking van LVSPE en XAD-extracten met die van de simultaan uitgehangen passive samplers. Harrie Besselink (BioDetection Systems) neemt ons mee in de uitvoeringspraktijk van Calux-testen en gaat in op zaken als kwaliteitscontroles, geldigheidscriteria en herhaalbaarheid. Ook willen wij graag ervaringen uit lopende praktijktoepassingen met elkaar delen. Gezamenlijk levert dit nieuwe inzichten voor een gestandaardiseerde toepassing van effectgerichte methoden op rwzi-effluent. Wij zullen samen met u nagaan welke praktische elementen in de Handreiking “Effectgerichte beoordeling van rwzi-effluenten (bij vergaande zuivering)” moeten worden vastgelegd en wat de voor- en nadelen van de verschillende opties zijn.

Praktische informatie

De dag is bedoeld voor medewerkers van waterschappen, adviesbureaus, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en overige belangstellenden. Voor meer informatie over deze bijeenkomst kun je contact opnemen met Jaap Postma.

Aanmelden kan via de gele aanmeldknop. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden maar er worden wel kosten gemaakt. Bent u aangemeld maar verhinderd stuur dan een bericht van afmelding aan STOWA

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA? > Abonneer u op onze digitale nieuwsbrief.