Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

IPMV-webinar 'Ozonisatie van rwzi-effluent: de do's and don'ts'

In dit webinar gaan we in op ozonisatie van rwzieffluent om microverontreinigingen vergaand uit rwzi-effluenten te verwijderen. Met name op onderzoek aan innovatieve technologieën om de nadelen van ozonisatie, zoals energieverbruik en vorming van bromaat en andere transformatieproducten, te verminderen en om hergebruik van rwzi-effluent mogelijk te maken.
Dit webinar maakt onderdeel van het innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater IPMV.

Uitzending gemist: STOWA|YOUTUBE

Dit webinar bestaat uit drie blokken:

  1. Ge(O)zond Water: vergaande verwijdering van microverontreinigingen, maar ook virussen, pathogenen en antibioticaresistente bacteriën en genen uit rwzi-effluent en mogelijke kringloopsluiting in de waterketen.
  2. Onderzoek bromaat en transformatieproducten en mogelijkheden voor modellering om het juiste evenwicht te vinden tussen verwijdering van microverontreinigingen, energieverbruik en de vorming van transformatieproducten.
  3. Innovatie in ozontechnologie: drie technologieën die het beter denken te kunnen dan de bewezen ozontechnologie presenteren zich.

Na elk blok beantwoorden we vragen en gaan de sprekers interactief in discussie met jullie.

Blok 1: Ge(O)zond Water: 15.00-15.45

In dit blok zoomen we in op het project Ge(O)zond Water van Hoogheemraadschap Hollands NoorderKwartier (HHNK) en drinkwaterbedrijf PWN. In dit project wordt gestreefd naar kringloopsluiting in de waterketen, oftewel vergaande verwijdering van micro's maar ook verwijdering van virussen, pathogenen en vermindering van  antibioticaresistentie door toepassing van de combinatie van drinkwatertechnieken ozonisatie en keramische membraanfiltratie.

Martin Spruijt van PWN gaat in op de resultaten van de kleinschalige pilot op rwzi Wervershoof met betrekking tot verwijdering van micro's uit rwzi-effluent: optimalisatie van de ozondosis in relatie tot prestaties van de keramische membranen en bromaatvorming staan hierin centraal.

Luuk Hornstra van KWR presenteert vervolgens de resultaten van het  TKI onderzoek “Sluiten van de waterketen in Noord-Holland” waarin is aangetoond dat niet alleen medicijnresten, maar ook pathogenen, virussen en antibioticaresistente bacteriën en genen te verwijderen zijn met deze combinatie van technieken.  

Roland Koolen van HHNK sluit het blok af met de ervaringen rondom realisatie van de grootschaligere demo-installatie bij rwzi Wervershoof. Deze is gericht op hergebruik van rwzi-effluent. Hoe komt je van lab- en pilotresultaten tot het ontwerp en realisatie van een demo? Keuzes omtrent inbreng van ozon en generatoren en overige aspecten waarmee je te maken krijgt als je de waterketen wilt sluiten komen aan bod.

Het haalbaarheidsonderzoek "Ge(O)zond" vind je HIER.

Blok 2: Transformatieproducten en mogelijkheden modellering bij toepassing ozon: 15.45-16.15

Ozonisatie van rwzi-effluent kent een hoog energieverbruik en kan leiden tot vorming van transformatieproducten en bromaat. Dit blok gaat in onderzoek naar deze mogelijke vorming van transformatieproducten en bromaat en op welke manier ozonisatie van rwzi-effluent met modellering kan worden geoptimaliseerd op het gebied van vorming van bromaat en energieverbruik.

Arnoud de Wilt van Royal HaskoningDHV gaat in op de opzet en voortgang van het STOWA-onderzoek naar transformatieproducten door ozonisatie van rwzi effluent. Dit project is begin 2021 gestart en heeft als doel om te komen tot een handelingsperspectief voor het inzetten van oxidatietechnieken bij de vergaande verwijdering van microverontreinigingen uit rwzi-effluenten en vergaande vermindering van de effecten van deze microverontreinigingen op de oppervlaktewaterkwaliteit. Effecten van nevenproducten op de chemische, ecologische en drinkwater doelstellingen van oppervlaktewater worden inzichtelijk gemaakt.

Wim Audenaert van AM-TEAM gaat in op de mogelijkheden voor "virtual piloting". Op basis van labtesten op rwzi-effluenten kan een procesmodel worden ontwikkeld, welke de verwijdering van micro's voorspeld en bromaatvorming. Hiermee krijgt een waterschap inzicht wat er gebeurt bij toepassing van ozon zonder een pilot te bouwen. Dit kan besluitvorming ondersteunen en ook inzet van ozonisatie in daadwerkelijke pilots optimaliseren. Wim gaat in op de mogelijkheden en onmogelijkheden inclusief onzekerheden. 

Blok 3: Innovaties in ozontechnologie: 16.15 -16.50

Ozonisatie van rwzi-effluent heeft voor- en nadelen. In het InnovatieProgramma MicroVerontreinigingen (IPMV) uit rwzi-afvalwater worden technologieën onderzocht welke bestaande technologieën verbeteren en toegepast kunnen worden in uiterlijk 2027. Momenteel worden 3 ozontechnologieën onderzocht, waarvan wordt onderzocht of deze beter presteren dan de bestaande ozontechnologie. Deze worden in dit blok gepresenteerd.

Patricia Clevering presenteert het ultrasound/ozon concept, waarin rwzi-effluent niet alleen behandeld wordt met ozon maar ook met ultrasound.

Arnoud de Wilt van Royal HaskoningDHV presenteert het B-O3-B concept, waarin ozonisatie van rwzi-effluent voorafgegaan wordt door biologische behandeling.

Nelis de Rouck van PureBlue presenteert het Microforce concept, waarin rwzi-effluent geozoniseerd wordt in biofilmreactoren. 

Dit webinar wordt georganiseerd vanuit het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater (IPMV). Het IPMV heeft tot doel om snel de weg vrij te maken voor veelbelovende verwijderingstechnieken, of mogelijke verbeteringen van bestaande technieken, zodat waterschappen binnen vijf tot zeven jaar meer beproefde verwijderingstechnieken tot hun beschikking hebben waaruit ze de keuze kunnen maken voor toepassing op rwzi’s. Over deze technieken bestaan nog onzekerheden, onder meer over ontwerpaspecten, verwijderingsrendementen, kosten, CO2-voetafdruk, de inpasbaarheid op Nederlandse rwzi's en effecten die kunnen optreden in de bedrijfsvoering en het zuiveringsproces van de rwzi. In het innovatieprogramma worden de innovaties op deze punten verkend, onderzocht en vergeleken met de al gevestigde technieken.

Meer weten over het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater?

> Ga naar onze projectpagina IPMV

In STOWA ter Info 77 (najaar 2020), verscheen een uitgebreid artikel over de ontwikkelingen rondom de verwijdering van medicijnresten in het algemeen, en het innovatieprogramma in het bijzonder. > Lees het artikel