Skip to main content Skip to main nav

Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater

Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater IPMV heeft tot doel om snel de weg vrij te maken voor veelbelovende verwijderingstechnieken, of mogelijke verbeteringen van bestaande technieken, zodat waterschappen binnen vijf tot zeven jaar meer beproefde verwijderingstechnieken tot hun beschikking hebben waaruit ze de beste keuze kunnen maken voor hun eigen situatie.

Over deze technieken bestaan momenteel nog onzekerheden, onder meer over verwijderingsrendementen, kosten en CO2-voetafdruk. Maar ook omdat onvoldoende duidelijk is of de technieken goed kunnen worden ingepast op Nederlandse rwzi's en welke effecten er optreden in de bedrijfsvoering en het zuiveringsproces van de rwzi.

Het innovatieprogramma is onderverdeeld in vijf thema’s, inclusief bijbehorende projecten. Deze projecten vindt u ook op deze website. Het gaat om:

Poeder-Actiefkool (PAK)

- Poeder Actief Kool in combinatie met doekfiltratie
- Haalbaarheidsstudie PACAS in combinatie met doseren ijzerverbindingen

- Effecten poederkool in slib (project 432.748)

Granulair Actief Kool (GAK)

- Biological Oxygen-Dosed Active Carbon (BODAC)
- O3-Step
- ARVIA NyexTM zuiveringssysteem

Oxidatieve technieken

- Ultrasound Usoniq
- PAC O3
- Oxidatieproducten (project 432.754

- Pilotonderzoek verwijdering van organische microverontreinigingen uit effluent van rwzi Aarle-Rixtel (nog maar even geen link; binnen een paar weken verschijnt het rapport)

Adsorptie: alternatieve adsorptiemiddelen

- Haalbaarheidsstudie Zeoliet
- Haalbaarheidsstudie toepassing CDP als adsorptiemiddel  voor verwijdering microverontreinigingen

- Haalbaarheidsstudie duurzame alternatieven actief kool
- Zandfilters (project 432.749)

Filtratie

- Haalbaarheidsstudie technologie Pharem Filtration System
- Haalbaarheidsstudie Nanofiltratie (project 432.743)
- Pilot Waterfabriek Wilp (project 432.744)

- Pilot waterfabriek Wervershoof (project 432.753)

Het totale budget bedraagt ongeveer 11,5 miljoen euro. Dat geld wordt bijeengebracht door het ministerie van IenW (5 miljoen),  STOWA (2,5 miljoen) en de gezamenlijke waterschappen (4 miljoen). Het innovatieprogramma loopt tot en met 2023.