Skip to main content Skip to main nav

Verkenning inzet zeolieten in wasmiddelen ten behoeve van het verwijderen van microverontreinigingen uit afvalwater

Dit rapport bevat de resultaten van verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om zeolieten in wasmiddelen niet alleen in te zetten voor het verlagen van de hardheid van het water (i.c. calciumreductie), maar ook voor het verwijderen van microverontreinigingen (via adsorptie). Hiermee zou de verwijdering op rwzi’s eenvoudiger of goedkoper kunnen. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater IPMV.

Uit literatuuronderzoek kwam naar voren dat zeolieten in wasmiddelen niet dezelfde zijn als de zeolieten die geschikt dan wel nodig zijn voor de verwijdering van microverontreinigingen. Uit onderzoek van TU Delft kwam een zeoliet naar voren dat in staat is om ammonium en medicijnresten te verwijderen. Dit zeoliet liet tijdens verkennend labonderzoek echter geen hoog verwijderingsrendement zien voor calcium. Op basis hiervan is de verwachting dat wasmiddelenleveranciers dit zeoliet niet als alternatief voor het huidig gebruikte zeoliet in zullen zetten. Dit onderzoek krijgt om bovengenoemde redenen vooralsnog geen vervolg

Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi afvalwater

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), de STOWA en de Nederlandse Waterschappen hebben gezamenlijk het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit Afvalwater (IPMV)’ opgezet om de ontwikkeling van veelbelovende verwijderingstechnieken te versnellen. Doel is dat de waterschappen binnen vijf tot zeven jaar meer beproefde technieken tot hun beschikking hebben voor de verwijdering van microverontreinigingen. Het innovatieprogramma is onderverdeeld in vijf verschillende thema’s, waaronder het thema ‘Overige adsorptie’. Dit onderzoek valt onder dit thema.