Haalbaarheidsstudie duurzame alternatieven poeder-actiefkool voor PACAS

Binnen het 'Innovatieprogramma microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater' werken het ministerie van IenW, STOWA en de waterschappen samen om de ontwikkeling van veelbelovende verwijderingstechnieken te versnellen. Doel is dat de waterschappen binnen vijf tot zeven jaar meer beproefde technieken tot hun beschikking hebben voor de verwijdering van microverontreinigingen. Het innovatieprogramma kent vijf thema's waaronder ‘Poeder actief kool’. Hierin wordt onder meer onderzoek gedaan naar duurzame alternatieven voor poeder actief kool uit steenkool/bruinkool. Die zijn er, zoals blijkt uit dit rapport. Maar aanvullend laboratoriumonderzoek is noodzakelijk om de praktische haalbaarheid te testen.

In het kader van het thema ‘Actief poeder kool’ is deze haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar duurzame alternatieven voor poeder actiefkool (PAK) op basis van steenkool/bruinkool. Het reguliere poederkool kan een grote invloed hebben op de duurzaamheidsaspecten van PACAS-toepassingen (technieken waarbij poederkool wordt gedoseerd aan actief slib), omdat het kool van fossiele herkomst is en niet geregenereerd kan worden. 

Op basis van interviews met marktpartijen en experts en literatuuronderzoek zijn duurzame poeder PAK’s geïnventariseerd waarna een shortlist is opgesteld met de negen meest kansrijke, duurzame PAK’s. Belangrijke kenmerken van de duurzame PAK’s zijn nog niet bekend, zoals het verwijderingsrendement op microverontreinigingen en de benodigde dosering. 

Op basis van het laboratoriumonderzoek kan vervolgens beoordeeld worden hoe de prestaties van duurzame PAK’s zich verhouden tot de referentie PAK en kunnen conclusies getrokken worden over de kosten en duurzaamheid van duurzame PAK’s. Deze resultaten dienen vervolgens in de praktijk getoetst te worden met full scale testen.