Skip to main content Skip to main nav

Haalbaarheidsstudie duurzame alternatieven poeder actiefkool voor PACAS

Er zijn kansrijke, duurzame alternatieven voor poeder actiefkool uit steenkool/bruinkool. Aanvullend laboratoriumonderzoek is echter nog noodzakelijk om de praktische haalbaarheid te testen. Dat is de belangrijkste conclusie van deze haalbaarheidsstudie naar duurzame alternatieven voor poederkool uit steenkool of bruinkool. De studie is uitgevoerd in het kader van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater IPMV.

Het ministerie van IenW, de STOWA en de Nederlandse Waterschappen hebben gezamenlijk het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit Afvalwater (IPMV) opgezet om de ontwikkeling van veelbelovende verwijderingstechnieken te versnellen. Doel is dat de waterschappen binnen vijf tot zeven jaar meer beproefde technieken tot hun beschikking hebben voor de verwijdering van micro verontreinigingen. Het innovatieprogramma is onderverdeeld in vijf verschillende thema’s, waaronder het thema ‘Actief-Poederkool’.

In het kader van het thema ‘Actief-Poederkool’ is deze haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar duurzame alternatieven voor poeder actiefkool (PAK) op basis van steenkool/bruinkool. Het reguliere poeder actiefkool kan een grote invloed hebben op de duurzaamheidsaspecten van PACAS-toepassingen omdat het kool van fossiele herkomst is en niet geregenereerd kan worden.

Op basis van interviews met marktpartijen en experts en literatuuronderzoek zijn duurzame PAK’s geïnventariseerd waarna een shortlist is opgesteld met de negen meest kansrijke duurzame PAK’s. Belangrijke kenmerken van de duurzame PAK’s zijn nog niet bekend, zoals het verwijderings- rendement op micro verontreinigingen en de benodigde dosering.

Op basis van het laboratoriumonderzoek kan vervolgens beoordeeld worden hoe de prestaties van duurzame PAK’s zich verhouden tot de referentie PAK en kunnen conclusies getrokken worden over de kosten en duurzaamheid van duurzame PAK’s. Deze resultaten dienen vervol- gens in de praktijk getoetst te worden met full scale testen.

Meer weten? Ga naar www.stowa.nl/ipmv