Skip to main content Skip to main nav

Laboratoriumtesten duurzame alternatieven actiefkool (IPMV)

Dit rapport doet verslag van een laboratoriumonderzoek naar duurzame alternatieven voor actiefkool, dat wordt ingezet voor het verwijderen van medicijnresten en andere microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater. Op basis van het onderzoek concluderen de onderzoekers dat de onderzochte duurzame alternatieven gelijkwaardig, en in sommige gevallen zelfs beter presteren dan poederactiefkool uit steenkool/bruinkool. Deze studie werd uitgevoerd in het kader van het Innovatieprogramma microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV).

Het ministerie van IenW, de STOWA en de Nederlandse waterschappen hebben gezamenlijk het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit Afvalwater (IPMV) opgezet om de ontwikkeling van veelbelovende verwijderingstechnieken te versnellen. Doel is dat de waterschappen binnen vijf tot zeven jaar meer beproefde technieken tot hun beschikking hebben voor de verwijdering van microverontreinigingen. Het innovatieprogramma is onderverdeeld in vijf verschillende thema’s, waaronder het thema ‘Actief-Poederkool’. Dit onderzoek naar duurzame alternatieven voor poederactiefkool (PAK) op basis van steenkool/bruinkool werd in dit kader uitgevoerd. Het reguliere poederactiefkool kan een grote invloed hebben op de duurzaamheidsaspecten van PACAS-toepassingen, omdat het kool van fossiele herkomst is en niet geregenereerd kan worden.

In een laboratoriumonderzoek is het verwijderingsrendement op microverontreinigingen van verschillende duurzame PAK’s vergeleken met de referentie PAK. Ook zijn de duurzaamheid en kosten van duurzame PAK’s inzichtelijk gemaakt en zijn beschikbare organische reststromen voor de productie van duurzame PAK’s geïdentificeerd.

Uit het STOWA-rapport 2020-19 is naar voren gekomen dat er kansrijke duurzame alternatieven zijn voor poederactiefkool uit steenkool/bruinkool. In deze studie is aanvullend laboratoriumonderzoek uitgevoerd om de praktische haalbaarheid van een aantal duurzame alternatieven te testen. Op basis van het laboratoriumonderzoek wordt geconcludeerd dat duurzame alternatieven gelijkwaardig, en in sommige gevallen zelfs beter presteren dan poederac- tiefkool uit steenkool/bruinkool. Ook is aangetoond het mogelijk is om het PACAS-proces op kosteneffectieve wijze te verduurzamen door de inzet van niet-fossiel poederactiefkool. Duurzaam poederkool is daarmee klaar om in de praktijk te worden toegepast.