Skip to main content Skip to main nav

Pilot PAK + doekfiltratie

PAK + Doekfiltratie is een veelbelovende technologie voor de verregaande verwijdering van microverontreinigingen én fosfor uit rwzi effluent. In navolging van de eerder afgeronde haalbaarheidsstudie (STOWA 2020-21) is de technologie op pilotschaal onderzocht. Dit is gebeurd in het kader van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV) van STOWA en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Binnen het Innovatieprogramma worden diverse technologieën onderzocht voor de verwij-dering van microverontreinigingen uit afvalwater. Binnen het thema ‘Poederactief kool’ is de PAK + Doekfiltratie technologie nader onderzocht in een pilotstudie. De onderzoeksvragen die voortkwamen uit de voorafgaande haalbaarheidsstudie PAK + Doekfiltratie zijn onder-zocht op pilotschaal. Met de uitkomsten van de pilottesten is een nauwkeuriger vergelijking te maken met de referentietechnologieën PACAS, GAK-filtratie en Ozonisatie + Zandfiltratie op de aspecten verwijderingsrendement, kosten en duurzaamheid (CO2-footprint).

De pilottesten zijn uitgevoerd op rwzi Vinkel van Waterschap Aa en Maas in de periode van maart tot augustus 2021. Het pilotonderzoek is uitgevoerd onder de vlag van het consortium ‘PAK+Doek’. Dit bestond naast STOWA uit de waterschappen Aa en Maas, Hunze en Aa’s, Vallei en Veluwe, Waternet, Rijn en IJssel, De Dommel, en Logisticon Water Treatment, ELIQUO en Royal HaskoningDHV. De pilottesten zijn succesvol uitgevoerd waarbij inzicht is verkregen in de verwijdering van microverontreinigingen en fosfor en de parameters die belangrijk zijn voor het ontwerp en de bedrijfsvoering van de technologie.

Op basis van de uitkomsten van het pilotonderzoek lijkt PAK + Doekfiltratie een aantrekkelijke technologie voor de combinatie van verwijdering van microverontreinigingen en verregaande verwijdering van fosfor. Tegen een vergelijkbare CO2-footprint en iets hogere kosten in vergelijking met de referentietechnologieën worden niet alleen microverontreinigingen maar ook fosfor verwijderd. Met name door het lagere verbruik van PAK in vergelijking met PACAS scoort de PAK + Doekfiltratie technologie beter op CO2-footprint dan PACAS. Voor fosfor kan een effluentkwaliteit worden bereikt die volstaat voor KRW-doeleinden.