Skip to main content Skip to main nav

Nieuwe stoffen

Medicijnresten en andere microverontreinigingen in het oppervlaktewater vormen een toenemende bron van zorg. Er bestaan nog allerlei vragen over de aard en omvang van deze stoffen, de routes waarlangs ze in het oppervlaktewater terecht komen, de ecotoxicologische effecten en over de locatie en aard van mogelijke maatregelen. STOWA helpt bij het beantwoorden van deze vragen, zodat waterschappen desgewenst gerichte en kosteneffectieve maatregelen kunnen nemen.

IPMV haalbaarheidsstudie BC-GAK

In dit project wordt de haalbaarheid onderzocht van Biologisch geactiveerde Continufiltratie over Granulair Actief Kool (kort...

Bekijk project

IPMV haalbaarheidsstudie BO3-technologie

In deze studie wordt de haalbaarheid onderzocht van de BO3-technologie, een nageschakelde techniek voor het verwijderen van m...

Bekijk project

IPMV haalbaarheidsstudie Microforce


In dit project wordt de haalbaarheid onderzocht van Microforce, een nieuwe combinatie van technieken voor het verwijderen van...

Bekijk project

IPMV-pilot Upflow GAK filtratie rwzi Hapert

In dit pilotonderzoek op rwzi Hapert worden van twee zogenoemde Upfow-GAK systemen de verwijderingsrendementen op geselecteer...

Bekijk project

Poederkooldosering in Nereda voor verwijdering van microverontreinigingen op rwzi Simpelveld (IPMV-thema poederkool)

In dit project worden in de praktijk de haalbaarheid, effectiviteit en effecten onderzocht van poederkooldosering in een Nere...

Bekijk project

Effecten oxidatieproducten rwzi-effluent (IPMV)

In dit project wordt een bureaustudie uitgevoerd naar de vorming, effecten en beheersing van oxidatieproducten tijdens toepas...

Bekijk project

PFAS in afvalwater

STOWA voert in dit project samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Unie van Waterschappen een onderzo...

Bekijk project

Overzicht kennisprogramma nieuwe stoffen

In dit project wordt een overzicht opgesteld van de STOWA-projecten op het gebied van nieuwe, problematische stoffen die in h...

Bekijk project

Haalbaarheidsstudie alternatieve adsorptiemiddelen in bestaande zandfilters (Innovatieprogramma microverontreinigingen

In deze studie wordt de haalbaarheid onderzocht om via een upgrade van bestaande zandfilters deze filters ook geschikt te mak...

Bekijk project

Haalbaarheidsstudie PACAS in combinatie met doseren ijzerverbindingen, IPMV-thema Poederkool

In dit IPMV-project wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het doseren van poederkool te combineren met het doseren va...

Bekijk project

Effecten poederkool in slib (Innovatieprogramma microverontreinigingen)

Het doel van het project is het bepalen van de invloed van de inzet van poederkool in actiefslib voor het verwijderen van mic...

Bekijk project

Haalbaarheidsstudie ARVIA NyexTM zuiveringssysteem, IPMV-thema Granulair Kool

In dit IPMV-project wordt de haalbaarheid voor Nederland onderzocht van een nieuwe technologie voor het verwijderen van micro...

Bekijk project

Haalbaarheidsstudie Pharem Filtration System, IPMV-thema Filtratietechnieken

In dit IPMV-project wordt de haalbaarheid voor Nederland onderzocht van een nieuwe technologie voor het verwijderen van micro...

Bekijk project

Haalbaarheidsstudie duurzame alternatieven actief kool, IPMV-thema Poederkool

In dit IPMV-project wordt onderzocht welke duurzame alternatieven er zijn voor het gebruik van actief kool bij het verwijdere...

Bekijk project

Haalbaarheidsstudie toepassing CDP als adsorptiemiddel voor verwijdering microverontreinigingen, IPMV-thema Adsorptie

In dit IPMV-project wordt de haalbaarheid onderzocht van het gebruik van zogenoemde cyclodextrine polymeren (CDP's) als adsor...

Bekijk project

Haalbaarheidsstudie PAC4TOC, IPMV-thema Oxidatieve technieken

In dit IPMV-project wordt onderzocht of het haalbaar is om voorafgaande aan nageschakelde microverwijderingstechniekenen een ...

Bekijk project

Pilot Usoniq, IPMV-thema Oxidatieve technieken

In dit IPMV-project wordt een pilot uitgevoerd met een nieuwe ozontechnologie voor het verwijderen van microverontreinigingen...

Bekijk project

Haalbaarheidsstudie Zeoliet, IPMV-thema Adsorptie

In dit IPMV-project wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het toepassen van zeolieten als adsorbant voor microveron...

Bekijk project

Pilot Poeder Actief Kool in combinatie met doekfiltratie, IPMV-thema Poederkool

In dit IPMV-project wordt een pilot uitgevoerd met poederkooldosering in combinatie met het gebruik van een doekenfilter. Hie...

Bekijk project

O3-Step, IPMV-thema Granulair kool

In dit IPMV-project wordt de haalbaarheid onderzocht van de combinatie van ozonoxidatie en actief-koolfiltratie voor de verwi...

Bekijk project

Pilot Geneesmiddelenverwijdering met Biological Oxygen-Dosed Active Carbon (BODAC)), IPMV-thema Granulair kool

In dit IPMV-project wordt pilotonderzoek gedaan naar Biological Oxygen-Dosed Active Carbon (BODAC) voor de verwijdering van g...

Bekijk project

Microverontreinigingen in hemelwater (RWA)

In dit project brengen onderzoekers de concentraties aan organische microverontreinigingen, met name pesticiden en medicijnre...

Bekijk project

Community of Practice 'Rwzi-effluent en effectgerichte beoordeling'

Effectgerichte methoden geven veel inzicht in de ecotoxicologische risico’s van stoffen als medicijnresten in afvalwater van ...

Bekijk project

Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater

Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater IPMV heeft tot doel om snel de weg vrij te maken voor veelbelove...

Bekijk project

Ontwikkeling van een robuuste methode voor het bepalen van de verwijderingsefficiëntie van medicijnresten in een rwzi

In dit project werken de gezamenlijke waterschapslaboratoria (ILOW) in opdracht van STOWA aan de ontwikkeling van een robuust...

Bekijk project

Foutaansluitingen en antibioticaresistente bacteriën in stedelijk oppervlaktewater

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de relatie tussen foutaansluitingen op het hemelwaterriool en de aanwe...

Bekijk project

Bepaling emissies en risico’s van organische microverontreinigingen vanuit gescheiden en gemengde riolering

In dit project wordt de bijdrage onderzocht van de emissies van organische microverontreinigingen vanuit de riolering op het ...

Bekijk project

Community of Practice Medicijnresten

De Community of Practice (CoP) medicijnresten faciliteert en ondersteunt waterschappen die in korte tijd met elkaar willen ko...

Bekijk project

Universitair onderzoeksprogramma 'Contaminants of Emerging Concern (CEC) in the Water Cycle' / 'Opkomende stoffen'

In dit gezamenlijke universitaire onderzoeksprogramma voeren NWO (onderdeel TTW), STOWA, KWR en het TKI Watertechnologie onde...

Bekijk project

Technologies for the Risk Assessment of MicroPlastics TRAMP

Het project Technologies for the Risk Assessment of MicroPlastics (TRAMP) brengt in kaart in welke mate de Nederlandse binnen...

Bekijk project

Onderzoek naar de lotgevallen van microplastics op een rwzi

In het recente verleden is een aantal in- en effluentmetingen uitgevoerd om het voorkomen van microplastics te bepalen. Deze ...

Bekijk project

Netwerk Monitoring Nieuwe Stoffen

Waterbeheerders worden in toenemende mate geconfronteerd met nieuwe stoffen in het water (hormonen, geneesmiddelen, weekmaker...

Bekijk project

Lidmaatschap Technology Approval Group Waste Water

Dit project behelst het lidmaatschap voor drie deelnemers van drie internationale ‘TAG-sessies’, de Technology Approval Group...

Bekijk project

Antibioticaresistentie en afvalwaterbehandeling

In dit project laat STOWA onderzoek uitvoeren dat antwoord moet geven op de vraag welke zuiveringsprocessen mogelijk een rol ...

Bekijk project

Waterfabriek de Groote Lucht

Dit project heeft tot doel aan te tonen dat ozonisatie een bruikbare en doelmatige techniek is om hergebruik van gezuiverd af...

Bekijk project