Nieuwe stoffen

Medicijnresten en andere microverontreinigingen in het oppervlaktewater vormen een toenemende bron van zorg. Er bestaan nog allerlei vragen over de aard en omvang van deze stoffen, de routes waarlangs ze in het oppervlaktewater terecht komen, de ecotoxicologische effecten en over de locatie en aard van mogelijke maatregelen. STOWA helpt bij het beantwoorden van deze vragen, zodat waterschappen desgewenst gerichte en kosteneffectieve maatregelen kunnen nemen.

Microverontreinigingen in hemelwater (RWA)

In dit project brengen onderzoekers de concentraties aan organische microverontreinigingen, met name pesticiden en medicijnre...

Bekijk project

Ontwikkeling van een robuuste methode voor het bepalen van de verwijderingsefficiëntie van medicijnresten in een rwzi

In dit project laat STOWA een geschikte monstername- en analysemethode ontwikkelen voor het beoordelen van een selectie van z...

Bekijk project

Foutaansluitingen en antibioticaresistente bacteriën in stedelijk oppervlaktewater

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de relatie tussen foutaansluitingen op het hemelwaterriool en de aanwe...

Bekijk project

Bepaling emissies en risico’s van organische microverontreinigingen vanuit gescheiden en gemengde riolering

In dit project wordt de bijdrage onderzocht van de emissies van organische microverontreinigingen vanuit de riolering op het ...

Bekijk project

Community of Practice Medicijnresten

De Community of Practice (CoP) medicijnresten faciliteert en ondersteunt waterschappen die in korte tijd met elkaar willen ko...

Bekijk project

Universitair onderzoeksprogramma 'Contaminants of Emerging Concern in the Water Cycle' / 'Opkomende stoffen'

In dit gezamenlijke universitaire onderzoeksprogramma voeren NWO STW, STOWA, KWR en het TKI Watertechnologie onderzoek uit da...

Bekijk project

Technologies for the Risk Assessment of MicroPlastics TRAMP

Het project Technologies for the Risk Assessment of MicroPlastics (TRAMP) brengt in kaart in welke mate de Nederlandse binnen...

Bekijk project

Onderzoek naar de lotgevallen van microplastics op een rwzi

In het recente verleden is een aantal in- en effluentmetingen uitgevoerd om het voorkomen van microplastics te bepalen. Deze ...

Bekijk project

Lidmaatschap Technology Approval Group Waste Water

Dit project behelst het lidmaatschap voor drie deelnemers van drie internationale ‘TAG-sessies’, de Technology Approval Group...

Bekijk project

Antibioticaresistentie en afvalwaterbehandeling

In dit project laat STOWA onderzoek uitvoeren dat antwoord moet geven op de vraag welke zuiveringsprocessen mogelijk een rol ...

Bekijk project

Waterfabriek de Groote Lucht

Dit project heeft tot doel aan te tonen dat ozonisatie een bruikbare en doelmatige techniek is om hergebruik van gezuiverd af...

Bekijk project