Skip to main content Skip to main nav

Nieuwe stoffen

Medicijnresten en andere microverontreinigingen in het oppervlaktewater vormen een toenemende bron van zorg. Er bestaan nog allerlei vragen over de aard en omvang van deze stoffen, de routes waarlangs ze in het oppervlaktewater terecht komen, de ecotoxicologische effecten en over de locatie en aard van mogelijke maatregelen. STOWA helpt bij het beantwoorden van deze vragen, zodat waterschappen desgewenst gerichte en kosteneffectieve maatregelen kunnen nemen.

IPMV pilotonderzoek BO3-technologie, op rwzi Horstermeer

In deze studie wordt pilotonderzoek gedaan naar de BO3-technologie, een nageschakelde techniek voor het verwijderen van medic...

Bekijk project

Watermonitor. Onderzoek naar nieuwe meettechniek microverontreinigingen

Het meten van lage concentraties medicijnresten en andere microverontreinigingen is een lastige klus. Het is kostbaar en de r...

Bekijk project

IPMV-pilot Microforce
, op rwzi Walcheren

In dit project wordt de haalbaarheid onderzocht van Microforce, een nieuwe combinatie van technieken - combinatie van chemisc...

Bekijk project

Bronnen van PFAS precursors in het influent van rwzi Lelystad

In dit project wordt een methodiek ontwikkeld om de bron van PFAS en PFAS precursors in het influent van een rwzi op te spore...

Bekijk project

Inzet verwijderingstechnieken micro’s voor PFAS-verwijdering

In dit project wordt een onderzoek uitgevoerd naar het effect van toepassing van zuiveringstechnieken die in het kader van he...

Bekijk project

IPMV-pilot bio-GAK, op rwzi Emmen

In dit project wordt in een pilot de praktische haalbaarheid onderzocht van Biologisch geactiveerde Continufiltratie over Gra...

Bekijk project

IPMV-pilot Upflow GAK filtratie, op rwzi Hapert

In dit pilotonderzoek op rwzi Hapert worden van twee zogenoemde Upflow-GAK systemen de verwijderingsrendementen op geselectee...

Bekijk project

Poederkooldosering in Nereda voor verwijdering van microverontreinigingen op rwzi Simpelveld (IPMV-thema poederkool)

In dit project worden in de praktijk de haalbaarheid, effectiviteit en effecten onderzocht van poederkooldosering in een Nere...

Bekijk project

Overzicht kennisprogramma nieuwe stoffen

In dit project wordt een overzicht opgesteld van de STOWA-projecten op het gebied van nieuwe, problematische stoffen die in h...

Bekijk project

Pilot rwzi Lelystad. Toepassing CDP / dexfilter als adsorptiemiddel voor verwijdering microverontreinigingen, IPMV-thema Adsorptie

In dit IPMV-project wordt het gebruik van zogenoemde cyclodextrine polymeren (CDP's) onderzocht als adsorptiemiddel voor de v...

Bekijk project

Pilot PACO3, op rwzi Leiden-Noord

In dit IPMV-project wordt op pilotschaal op awzi Leiden Noord onderzocht of het haalbaar is voorafgaande aan nageschakelde mi...

Bekijk project

Pilot Usoniq, op rwzi Wintersiwjk. IPMV-thema Oxidatieve technieken

In dit IPMV-project wordt een pilot uitgevoerd op rwzi Winterswijk met een nieuwe ozontechnologie voor het verwijderen van mi...

Bekijk project

Pilot Poeder Actief Kool in combinatie met doekfiltratie, op rwzi Vinkel. IPMV-thema Poederkool

In dit IPMV-project wordt een pilot uitgevoerd met poederkooldosering in combinatie met het gebruik van een doekenfilter. Hie...

Bekijk project

Pilot Geneesmiddelenverwijdering met Biological Oxygen-Dosed Active Carbon (BODAC), op rwzi Emmen. IPMV-thema Granulair kool

In dit IPMV-project wordt pilotonderzoek gedaan naar Biological Oxygen-Dosed Active Carbon (BODAC) voor de verwijdering van g...

Bekijk project

Microverontreinigingen in hemelwater (RWA)

In dit project brengen onderzoekers de concentraties aan organische microverontreinigingen, met name pesticiden en medicijnre...

Bekijk project

Community of Practice 'Rwzi-effluent en effectgerichte beoordeling'

Effectgerichte methoden geven veel inzicht in de ecotoxicologische risico’s van stoffen als medicijnresten in afvalwater van ...

Bekijk project

Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater

Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater IPMV heeft tot doel om snel de weg vrij te maken voor veelbelove...

Bekijk project

Ontwikkeling van een robuuste methode voor het bepalen van de verwijderingsefficiëntie van medicijnresten in een rwzi

In dit project werken de gezamenlijke waterschapslaboratoria (ILOW) in opdracht van STOWA aan de ontwikkeling van een robuust...

Bekijk project

Foutaansluitingen en antibioticaresistente bacteriën in stedelijk oppervlaktewater

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de relatie tussen foutaansluitingen op het hemelwaterriool en de aanwe...

Bekijk project

Bepaling emissies en risico’s van organische microverontreinigingen vanuit gescheiden en gemengde riolering

In dit project wordt de bijdrage onderzocht van de emissies van organische microverontreinigingen vanuit de riolering op het ...

Bekijk project

Community of Practice Medicijnresten

De Community of Practice (CoP) medicijnresten faciliteert en ondersteunt waterschappen die in korte tijd met elkaar willen ko...

Bekijk project

Universitair onderzoeksprogramma 'Contaminants of Emerging Concern (CEC) in the Water Cycle' / 'Opkomende stoffen'

In dit gezamenlijke universitaire onderzoeksprogramma voeren NWO (onderdeel TTW), STOWA, KWR en het TKI Watertechnologie onde...

Bekijk project

Technologies for the Risk Assessment of MicroPlastics TRAMP

Het project Technologies for the Risk Assessment of MicroPlastics (TRAMP) brengt in kaart in welke mate de Nederlandse binnen...

Bekijk project

Netwerk Monitoring Nieuwe Stoffen

Waterbeheerders worden in toenemende mate geconfronteerd met nieuwe stoffen in het water (hormonen, geneesmiddelen, weekmaker...

Bekijk project

Lidmaatschap Technology Approval Group Waste Water

Dit project behelst het lidmaatschap voor drie deelnemers van drie internationale ‘TAG-sessies’, de Technology Approval Group...

Bekijk project

Antibioticaresistentie en afvalwaterbehandeling

In dit project laat STOWA onderzoek uitvoeren dat antwoord moet geven op de vraag welke zuiveringsprocessen mogelijk een rol ...

Bekijk project

Waterfabriek de Groote Lucht

Dit project heeft tot doel aan te tonen dat ozonisatie een bruikbare en doelmatige techniek is om hergebruik van gezuiverd af...

Bekijk project