Skip to main content Skip to main nav

Nieuwe stoffen

Medicijnresten en andere microverontreinigingen in het oppervlaktewater vormen een toenemende bron van zorg. Er bestaan nog allerlei vragen over de aard en omvang van deze stoffen, de routes waarlangs ze in het oppervlaktewater terecht komen, de ecotoxicologische effecten en over de locatie en aard van mogelijke maatregelen. STOWA helpt bij het beantwoorden van deze vragen, zodat waterschappen desgewenst gerichte en kosteneffectieve maatregelen kunnen nemen.

AdOx: optimalisatie zeoliet granules

In dit project wordt gewerkt aan het optimaliseren van zeoliet granules die worden gebruikt in het AdOx-proces, een innovatie...

Bekijk project

Watermonitor. Onderzoek naar nieuwe meettechniek microverontreinigingen

Het meten van lage concentraties medicijnresten en andere microverontreinigingen is een lastige klus. Het is kostbaar en de r...

Bekijk project

Bronnen van PFAS precursors in het influent van rwzi Lelystad

In dit project wordt een methodiek ontwikkeld om de bron van PFAS en PFAS precursors in het influent van een rwzi op te spore...

Bekijk project

Inzet verwijderingstechnieken micro’s voor PFAS-verwijdering

In dit project wordt een onderzoek uitgevoerd naar het effect van toepassing van zuiveringstechnieken die in het kader van he...

Bekijk project

Overzicht kennisprogramma nieuwe stoffen

In dit project wordt een overzicht opgesteld van de STOWA-projecten op het gebied van nieuwe, problematische stoffen die in h...

Bekijk project

Microverontreinigingen in hemelwater (RWA)

In dit project brengen onderzoekers de concentraties aan organische microverontreinigingen, met name pesticiden en medicijnre...

Bekijk project

Community of Practice 'Rwzi-effluent en effectgerichte beoordeling'

Effectgerichte methoden geven veel inzicht in de ecotoxicologische risico’s van stoffen als medicijnresten in afvalwater van ...

Bekijk project

Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater IPMV

Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater IPMV heeft tot doel om snel de weg vrij te maken voor veelbelove...

Bekijk project

Foutaansluitingen en antibioticaresistente bacteriën in stedelijk oppervlaktewater

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de relatie tussen foutaansluitingen op het hemelwaterriool en de aanwe...

Bekijk project

Community of Practice Medicijnresten

De Community of Practice (CoP) medicijnresten faciliteert en ondersteunt waterschappen die in korte tijd met elkaar willen ko...

Bekijk project

Technologies for the Risk Assessment of MicroPlastics TRAMP

Het project Technologies for the Risk Assessment of MicroPlastics (TRAMP) brengt in kaart in welke mate de Nederlandse binnen...

Bekijk project

Netwerk Monitoring Nieuwe Stoffen

Waterbeheerders worden in toenemende mate geconfronteerd met nieuwe stoffen in het water (hormonen, geneesmiddelen, weekmaker...

Bekijk project

Lidmaatschap Technology Approval Group Waste Water

Dit project behelst het lidmaatschap voor drie deelnemers van drie internationale ‘TAG-sessies’, de Technology Approval Group...

Bekijk project

Antibioticaresistentie en afvalwaterbehandeling

In dit project laat STOWA onderzoek uitvoeren dat antwoord moet geven op de vraag welke zuiveringsprocessen mogelijk een rol ...

Bekijk project

Waterfabriek de Groote Lucht

Dit project heeft tot doel aan te tonen dat ozonisatie een bruikbare en doelmatige techniek is om hergebruik van gezuiverd af...

Bekijk project