Nieuwe stoffen

Medicijnresten en andere microverontreinigingen in het oppervlaktewater vormen een toenemende bron van zorg. Er bestaan nog allerlei vragen over de aard en omvang van deze stoffen, de routes waarlangs ze in het oppervlaktewater terecht komen, de ecotoxicologische effecten en over de locatie en aard van mogelijke maatregelen. STOWA helpt bij het beantwoorden van deze vragen, zodat waterschappen desgewenst gerichte en kosteneffectieve maatregelen kunnen nemen.

Overzicht kennisprogramma nieuwe stoffen

In dit project wordt een overzicht opgesteld van de STOWA-projecten op het gebied van nieuwe, problematische stoffen die in h...

Bekijk project

Haalbaarheidsstudie alternatieve adsorptiemiddelen in bestaande zandfilters (Innovatieprogramma microverontreinigingen

In deze studie wordt de haalbaarheid onderzocht om via een upgrade van bestaande zandfilters deze filters ook geschikt te mak...

Bekijk project

Haalbaarheidsstudie PACAS in combinatie met doseren ijzerverbindingen, IPMV-thema Poederkool

In dit IPMV-project wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het doseren van poederkool te combineren met het doseren va...

Bekijk project

Effecten poederkool in slib (Innovatieprogramma microverontreinigingen)

Het doel van het project is het bepalen van de invloed van de inzet van poederkool in actiefslib voor het verwijderen van mic...

Bekijk project

Ontwerpen installaties voor verwijdering microverontreinigingen en de rol van influentdynamiek

Goede systeemkennis over aard en omvang van je aanvoer en de mogelijkheden deze aanvoer ‘bij te schaven’, maar ook over de we...

Bekijk project

Haalbaarheidsstudie ARVIA NyexTM zuiveringssysteem, IPMV-thema Granulair Kool

In dit IPMV-project wordt de haalbaarheid voor Nederland onderzocht van een nieuwe technologie voor het verwijderen van micro...

Bekijk project

Haalbaarheidsstudie Pharem Filtration System, IPMV-thema Filtratietechnieken

In dit IPMV-project wordt de haalbaarheid voor Nederland onderzocht van een nieuwe technologie voor het verwijderen van micro...

Bekijk project

Haalbaarheidsstudie duurzame alternatieven actief kool, IPMV-thema Poederkool

In dit IPMV-project wordt onderzocht welke duurzame alternatieven er zijn voor het gebruik van actief kool bij het verwijdere...

Bekijk project

Haalbaarheidsstudie toepassing CDP als adsorptiemiddel voor verwijdering microverontreinigingen, IPMV-thema Adsorptie

In dit IPMV-project wordt de haalbaarheid onderzocht van het gebruik van zogenoemde cyclodextrine polymeren (CDP's) als adsor...

Bekijk project

Haalbaarheidsstudie PAC4TOC, IPMV-thema Oxidatieve technieken

In dit IPMV-project wordt onderzocht of het haalbaar is om voorafgaande aan nageschakelde microverwijderingstechniekenen een ...

Bekijk project

Haalbaarheidsstudie Usoniq, IPMV-thema Oxidatieve technieken

In dit IPMV-project wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een nieuwe ozontechnologie voor het verwijderen van micr...

Bekijk project

Haalbaarheidsstudie Zeoliet, IPMV-thema Adsorptie

In dit IPMV-project wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het toepassen van zeolieten als adsorbant voor microveron...

Bekijk project

Haalbaarheidsstudie Poeder Actief Kool in combinatie met doekfiltratie, IPMV-thema Poederkool

In dit IPMV-project wordt voor de Nederlandse situatie de haalbaarheid onderzocht van poederkooldosering in combinatie met he...

Bekijk project

Haalbaarheidsstudie O3-Step, IPMV-thema Granulair kool

In dit IPMV-project is de haalbaarheid onderzocht van de combinatie van ozonoxidatie en actief-koolfiltratie voor de verwijde...

Bekijk project

Haalbaarheidsstudie geneesmiddelenverwijdering met Biologische Actieve Kool Filtratie (BAKF), IPMV-thema Granulair kool

In dit IPMV-project wordt de haalbaarheid onderzocht van Biologische Actieve Koolfiltratie (BAKF) voor de verwijdering van ge...

Bekijk project

Microverontreinigingen in hemelwater (RWA)

In dit project brengen onderzoekers de concentraties aan organische microverontreinigingen, met name pesticiden en medicijnre...

Bekijk project

Community of Practice 'Rwzi-effluent en effectgerichte beoordeling'

Effectgerichte methoden geven veel inzicht in de ecotoxicologische risico’s van stoffen als medicijnresten in afvalwater van ...

Bekijk project

Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater

Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater IPMV heeft tot doel om snel de weg vrij te maken voor veelbelove...

Bekijk project

Ontwikkeling van een robuuste methode voor het bepalen van de verwijderingsefficiëntie van medicijnresten in een rwzi

In dit project werken de gezamenlijke waterschapslaboratoria (ILOW) in opdracht van STOWA aan de ontwikkeling van een robuust...

Bekijk project

Foutaansluitingen en antibioticaresistente bacteriën in stedelijk oppervlaktewater

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de relatie tussen foutaansluitingen op het hemelwaterriool en de aanwe...

Bekijk project

Bepaling emissies en risico’s van organische microverontreinigingen vanuit gescheiden en gemengde riolering

In dit project wordt de bijdrage onderzocht van de emissies van organische microverontreinigingen vanuit de riolering op het ...

Bekijk project

Community of Practice Medicijnresten

De Community of Practice (CoP) medicijnresten faciliteert en ondersteunt waterschappen die in korte tijd met elkaar willen ko...

Bekijk project

Universitair onderzoeksprogramma 'Contaminants of Emerging Concern (CEC) in the Water Cycle' / 'Opkomende stoffen'

In dit gezamenlijke universitaire onderzoeksprogramma voeren NWO (onderdeel TTW), STOWA, KWR en het TKI Watertechnologie onde...

Bekijk project

Technologies for the Risk Assessment of MicroPlastics TRAMP

Het project Technologies for the Risk Assessment of MicroPlastics (TRAMP) brengt in kaart in welke mate de Nederlandse binnen...

Bekijk project

Onderzoek naar de lotgevallen van microplastics op een rwzi

In het recente verleden is een aantal in- en effluentmetingen uitgevoerd om het voorkomen van microplastics te bepalen. Deze ...

Bekijk project

Lidmaatschap Technology Approval Group Waste Water

Dit project behelst het lidmaatschap voor drie deelnemers van drie internationale ‘TAG-sessies’, de Technology Approval Group...

Bekijk project

Antibioticaresistentie en afvalwaterbehandeling

In dit project laat STOWA onderzoek uitvoeren dat antwoord moet geven op de vraag welke zuiveringsprocessen mogelijk een rol ...

Bekijk project

Waterfabriek de Groote Lucht

Dit project heeft tot doel aan te tonen dat ozonisatie een bruikbare en doelmatige techniek is om hergebruik van gezuiverd af...

Bekijk project