Skip to main content Skip to main nav

Waterfabriek de Groote Lucht

Dit project heeft tot doel aan te tonen dat ozonisatie een bruikbare en doelmatige techniek is om hergebruik van gezuiverd afvalwater (effluent) mogelijk te maken. Ozonisatie is een chemische oxidatiemethode met als doel het inactiveren en/of vernietigen van ziekteverwekkende organismen (pathogenen) in afvalwater of drinkwater. Ook organische microverontreinigingen, zoals bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen, worden door ozon geoxideerd.

Het project behelst labschaalonderzoek (doel: het vaststellen hoogte ozondosering), de realisatie van een demonstratie-installatie op awzi De Groote Lucht in Vlaardingen en het testen van verschillende procesvolgordes. In fase drie zal getest worden of het zand uit de zandfilters vervangen kan worden door een harde vorm van actief kool. Mocht zandfiltratie in combinatie met ozon niet het beoogde effect sorteren voor wat betreft de verwijdering van KRW-prioritaire stoffen, dan is er een vierde fase mogelijk: het plaatsen van een losse actief-koolfiltratie als extra trap.

Voldoende zoet water van goede kwaliteit is van levensbelang voor mens en dier. Door klimaatverandering (met als gevolg langere droge perioden en toenemende verzilting), komen perioden met een tekort aan zoetwater naar verwachting steeds vaker voor. Hergebruik van gezuiverd afvalwater, kan in deze gevallen uitkomst bieden, mits dat aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet.

Het Hoogheemraadschap van Delfland is in het zomerhalfjaar nu al sterk afhankelijk van aanvoer van zoet water van elders. Deze aanvoer vindt voornamelijk via een pijpleiding plaats vanuit het Brielse Meer. Er is dus een grote afhankelijkheid van andere partijen en andere regio’s,  met soms ook andere belangen. Een mogelijke vergaande zelfvoorzienendheid is in dat opzicht dan ook interessant. Hergebruik van effluent kan hier een rol in spelen. In een gemiddeld jaar zou het debiet van rwzi Harnaschpolder in de zoetwateraanvoer kunnen voorzien. Harnaschpolder is de grootste afvalwaterzuiveringsinstallatie van Delfland met een zuiveringscapaciteit van 1,3 miljoen vervuilingseenheden. De inzet van ander zoet water kan zich dan beperken tot droge jaren. Hergebruik van effluent vergt wel verdergaande zuivering om aan de KRW-normen voor oppervlaktewater te voldoen. Dat is alleen aantrekkelijk als de extra zuivering meerdere doelen dient.

Veel onderzoek naar effluentbehandeling is gericht op processen met (o.a.) actieve kool. Uit de financiële evaluaties is diverse keren gebleken dat toepassing van kool relatief duur is vanwege de koolregeneratie. Een voordeel van actiefkoolfiltratie is dat het ook als nutriëntenverwijderingsstap kan dienen. Een goedkopere oplossing is ozonisatie van het effluent, zo blijkt uit het onlangs verschenen rapport ‘Costs of Removal of Micropollutants from Effluents of Municipal Waste Water Treatments Plants’. Het nadeel is dat ozon geen nutrie¨nten verwijdert. Onderwerp van onderzoek is zeker ook de potentiele bromaatvorming. Effecten van de behandeling op de ecologie worden gemonitord.

Op de AWZI Grootte Lucht is al een zandfilter aanwezig. De combinatie van ozonisatie en zandfiltratie is nog niet in Nederland onderzocht. Wetenschappelijke literatuur laat  goede resultaten zien. Door ozonisatie worden de organische microverontreinigingen omgezet in kleinere deeltjes die wel gemakkelijk biologisch afbreekbaar zijn. Zodoende kan ozon – zandfiltratie een robuuste zuiveringsmethode zijn voor zowel microverontreinigingen- als nutriëntenverwijdering, waarbij gebruik van actieve kool overbodig is.

Om de potentie van de combinatie ozon-zandfiltratie te testen zal een demonstratie installatie gerealiseerd worden op AWZI De Groote Lucht. Hierin zal gedurende ca. 2 jaar onderzoek gedaan worden.