Skip to main content Skip to main nav

Ontwikkeling van een robuuste methode voor het bepalen van de verwijderingsefficiëntie van medicijnresten in een rwzi

In dit project werken de gezamenlijke waterschapslaboratoria (ILOW) in opdracht van STOWA aan de ontwikkeling van een robuuste bemonstering- en analyse methode waarmee de verwijderingsefficiëntie van medicijnresten in een rioolwaterzuiveringsinstallatie kan worden bepaald.

Waterschappen en Rijkswaterstaat delen de verantwoordelijkheid voor het waterbeheer en de kwaliteit van het oppervlaktewater. De verwijdering van microverontreinigingen door rwzi’s is voor de kwaliteit van het oppervlaktewater belangrijk. Om de verwijdering te kunnen optimaliseren is het noodzakelijk het verwijderingsrendement nauwkeurig vast te stellen. De waterschappen en hun samenwerkende laboratoria (verenigd in het ILOW) zien het als hun taak analysemethoden te ontwikkelen die in het waterbeheer kunnen worden gebruikt om verbetermaatregelen te beoordelen.

Dit voorziet in een grote behoefte. Zo voeren de waterschappen momenteel verschillende proefprojecten op rwzi’s uit om met innovatieve zuiveringstechnieken te voorkomen dat medicijnresten in het oppervlaktewater terechtkomen. Deze projecten vormen een onderdeel van de Ketenaanpak Medicijnresten uit water.
Om het verwijderingsrendement van deze technieken te kunnen beoordelen richten de waterbeheerders zich op gidsstoffen. Voor de meeste van deze gidsstoffen heeft het ILOW al een analysemethode ontwikkeld.

De ILOW laboratoria hebben als geaccrediteerde laboratoria al een zeer ruime ervaring met het ontwikkelen van bemonsterings- en analysemethoden. De uitdaging binnen dit project is om een analysemethode voor oppervlaktewater geschikt te maken voor het gebruik in afvalwater, zowel in het binnenkomende afvalwater (influent) als het gezuiverde afvalwater (effluent). Daarnaast moet de methode kunnen worden toegepast door laboratoria die geen deel uitmaken van ILOW, zoals laboratoria van drinkwaterbedrijven en laboratoria van marktpartijen.

Het doel is om samen met nationale en internationale (keten)partners een koepelmethode (inclusief bemonstering, analyse en toetsing) te ontwikkelen waarmee de verwijderingsefficiëntie van medicijnresten door een rioolwaterzuiveringsinstallatie kan worden bepaald. Door de gezamenlijke aanpak, de selectie van een beperkte lijst van gidsstoffen, en door uit te gaan van een bestaande analysemethode borgt het project de ontwikkeling van een robuuste en kostenefficiënte methode voor de analyse van de gidsstoffen in afvalwater. Het is belangrijk om aan te geven dat de methode zich richt op zowel de bemonstering als de analyse van de gidsstoffenmedicijnresten in influent en effluentwater van RWZI’s.

Het project wordt door een begeleidingscommissie (met o.m. het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat) vanuit de opdrachtgevende partijen aangestuurd. Het projectteam bestaat uit leden van de ILOW laboratoria en geïnteresseerde partners. De looptijd van het project, inclusief de organisatie van een ringonderzoek, is tot eind 2019.

Contactpersoon namens STOWA is Bert Palsma.

Contactpersoon namens ILOW is Eppe Nieuwenhuis.