Skip to main content Skip to main nav

Bepaling emissies en risico’s van organische microverontreinigingen vanuit gescheiden en gemengde riolering

In dit project wordt de bijdrage onderzocht van de emissies van organische microverontreinigingen vanuit de riolering op het aquatisch milieu.

Het project levert als eindproduct een rapportage op met gemeten emissies van organische microverontreinigingen in het influent van vijf rwzi’s. Deze worden via de methode ‘fingerprinting’ teruggerekend naar een emissie via overstorten en uitlaten. Ze worden vergeleken met waarden in de WATSON-database. Dit is een database met monitoringdata van microverontreinigingen in influent en effluent van Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties. De database bevat meetgegevens van een groot aantal geneesmiddelen, hormoonverstorende stoffen, bestrijdingsmiddelen, industriële stoffen en andere microverontreinigingen in afvalwater uit de periode 1990 tot en met 2012.