Skip to main content Skip to main nav

Holle vezel nanofiltratie voor verwijdering van microverontreinigingen op rwzi's

Het toepassen van holle vezel nanofiltratie op rwzi effluent om microverontreinigingen af te scheiden, waarna deze via een aanvullende techniek worden verwijderd, wordt vooralsnog technisch haalbaar geacht. Er zijn wel kennishiaten die op pilotschaal of op full-scale moeten worden onderzocht voordat dit beeld definitief kan worden bevestigd. Dat is de belangrijkste conclusie van deze haalbaarheidsstudie die werd uitgevoerd in het kader van het Innovatieprogramma microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater IPMV.

Het ministerie van IenW en de STOWA hebben samen het IPMV-programma opgezet met als doel het versnellen van de ontwikkeling van veelbelovende verwijderingstechnieken voor microverontreinigingen uit afvalwater. Het innovatieprogramma is onderverdeeld in vijf verschillende thema’s, waaronder ‘Filtratie’.

In dit IPMV-project is de haalbaarheid voor Nederland onderzocht van een nieuwe technologie voor het verwijderen van microverontreinigingen uit afvalwater: holle vezel nanofiltratie (NF). De CO2-voetafdruk van de techniek is hoger dan bij de alternatieven ozon+zandfiltratie en PACAS, maar niet hoger dan bij granulair actief koolfiltratie. De technologie is aanmerkelijk duurder dan bovengenoemde alternatieven, daarbij is echter het geproduceerde permeaat ook van relatief goede kwaliteit. Dit maakt dat toepassingen voor deze techniek met name bij het hergebruik van effluent dienen te worden gezocht.
 
Voor deze haalbaarheidsstudie zijn meetresultaten door marktpartij NX Filtration ter beschikking gesteld. Deze resultaten zijn vergaard met een kleine pilotinstallatie op rwzi Glanerbrug. Aanvullend is een literatuurstudie gedaan naar de afscheidingsrendementen van NF membranen met betrekking tot microverontreinigingen. Vervolgens zijn op basis van de nu beschikbare kennis uitvoeringsvarianten uitgedacht die NF combineren met actief kool of ozondosering. Hieruit zijn prognoses voor de systeemefficiëntie gedestilleerd en zijn de kosten en CO2 footprint becijferd.

De volgende stap voor deze technologie is het doen van onderzoek waarbij de effecten van een NF concentraatstroom op een biologische zuivering op pilotschaal worden onderzocht.

Introductiefilm over holle vezel nanofiltratie