Skip to main content Skip to main nav

Pilotonderzoek Microforce++ (IPMV)

Dit rapport bevat de resultaten van een pilotonderzoek waarbij de verwijdering van organische microverontreinigingen is geoptimaliseerd door de integratie van een fysisch-chemische waterbehandeling en biofilmreactoren. De technologie, MicroForce++, combineert ozonisatie en biologische oxidatie om organische microverontreinigingen te verwijderen. Door de combinatie wordt het beste van twee werelden gecombineerd, namelijk de sterk oxiderende eigenschappen van ozon en het duurzame karakter van een biologische filtratie. Het piotonderzoek maakte onderdeel uit van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV).

Na een succesvolle haalbaarheidsstudie werd in het kader van het IPMV op rwzi Walcheren een pilotstudie uitgevoerd voor de toepassing van MicroForce++. In dit pilotonderzoek werd de technologie volcontinu bedreven met een representatieve afvalwatermatrix. Voor een succesvolle proof-of-principle dienden de 11 gidsstoffen (2021) met een zo hoog mogelijke efficiëntie te worden verwijderd, en wel met een lagere ozondosering en een lagere CO2-footprint dan de referentietechnologie (Ozon + Zandfiltratie). De CO2-footprint van MicroForce++ bedraagt 66 g CO2/m3, wat een verlaging betekent van ongeveer 50% in vergelijking tot de referentietechnologie (130 g CO2/m3 voor Ozon + Zandfiltratie). De belangrijkste besparing in CO2-footprint is te danken aan de lagere ozondosering (0,43 g O3/g DOC) die nodig is voor de verwijdering van gidsstoffen, wat op haar beurt een lagere energie- en grondstoffenverbruik mogelijk maakt. Verder is aangetoond dat ongewenste, toxische bijproducten (e.g. bromaat) gemitigeerd kunnen worden en er tegelijkertijd een significante bijdrage wordt geleverd aan de verwijdering van ammonium (stikstof).

Momenteel wordt verder onderzocht of er op een kostenefficiënte manier denitrificatie van het gevormde nitraat kan plaatsvinden om zodoende de concentratie totale stikstof in het effluent te verlagen.