Skip to main content Skip to main nav

Haalbaarheidsstudie Ultrasound in combinatie met ozon technologie voor verwijdering van microverontreinigingen op rwzi's

Dit rapport bevat de resultaten van een haalbaarheidstudie naar de toepassing van ultrasound in combinatie met ozontechnologie voor het verwijderen van medicijnresten en andere microverontreinigingen uit afvalwater. Op basis van deze haalbaarheidsstudie concluderen de onderzoekers dat deze techniek voldoende perspectief biedt om aanvullend pilotonderzoek te starten. Dit gaat plaatsvinden op rwzi Winterswijk. De studie is uitgevoerd in het kader van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV).

Het ministerie van IenW, STOWA en de Nederlandse Waterschappen hebben gezamenlijk het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV) opgezet om de ontwikkeling van veelbelovende verwijderingstechnieken te versnellen. Doel is dat de waterschappen binnen vijf tot zeven jaar meer beproefde technieken tot hun beschikking hebben voor de verwijdering van micro verontreinigingen. Het innovatieprogramma is onderverdeeld in vijf verschillende thema’s, waaronder het thema ‘Oxidatieve technieken’.

In het kader van het IMPV is de haalbaarheid van de toepassing van ultrasound in combinatie met ozon technologie van de leverancier USONiQ beoordeeld. Er is gekeken naar de te verwachten verwijderingsrendementen, geschatte kosten en geschatte CO2 footprint, ten opzichte van drie referentietechnieken (poederkool, granulair kool of ozondosering). Ten opzichte van de referentietechniek ozondosering scoort deze nieuwe toepassing op alle criteria gelijkwaardig (kosten) of beter (verwijderingsrendement en CO2 footprint).

Tijdens het pilotonderzoek zal eerst worden gevarieerd in de instelling van de ozondosering om zo een beeld te krijgen van de impact op de rendementen op de gidsstoffen. Vervolgens vindt een duurproef plaats om gedurende langere tijd de technologie te onderzoeken op met name verwijderingsrendement en kWh verbruik. Aanvullend zullen de concentraties bromide en bromaat, een aantal desinfectieparameters en de ecotoxiciteit worden gemeten. Mogelijk is er ruimte voor meting van antibioticaresistentie. Na afloop van het pilotonderzoek zullen de prestaties naast de uitkomsten van deze haalbaarheidsstudie worden gelegd en kunnen conclusies getrokken worden over de opschaling naar demo- en full scale toepassing van de technologie.