Skip to main content Skip to main nav

Haalbaarheid van de Arvia Nyex™ technologie: een zuiveringstechniek voor de verwijdering van microverontreinigingen op rioolwaterzuiveringen

Binnen het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater IPMV werken het ministerie van IenW, STOWA en de waterschappen samen om de ontwikkeling van veelbelovende verwijderingstechnieken te versnellen. Doel is dat de waterschappen binnen vijf tot zeven jaar meer beproefde technieken tot hun beschikking hebben voor de verwijdering van microverontreinigingen. Het innovatieprogramma kent vijf thema's, waaronder ‘Granulair actief kool' ’. In dit thema is onderzoek gedaan naar de zogenoemde Arvia Nyex™ technologie.

In het kader van het IMPV werd de haalbaarheid van Arvia Nyex™ technologie beoordeeld op basis van de te verwachten verwijderingsrendementen, geschatte kosten en geschatte CO2-footprint ten opzichte van drie referentie technieken (poederkool, granulair kool of ozondosering).

Tijdens het onderzoek bleek dat de technologie nog volop in ontwikkeling is. De begeleidingscommissie van het onderzoek ziet wel degelijk de potentie van deze techniek. Desalniettemin kan op basis van de huidige informatie niet geconcludeerd worden dat de techniek beter presteert dan de genoemde referentietechnieken. Daarom krijgt deze haalbaarheidsstudie op dit moment geen vervolg.