Skip to main content Skip to main nav

Literature study on oxidation products (Engelstalig)

Ozonisatie – het inbrengen van ozon (O3) in het afvalwater - is een effectieve technologie voor het verwijderen van microverontreinigingen uit afvalwater. Bij ozonisatie echter kunnen schadelijke bijproducten worden gevormd, zoals bromaat. Deze hebben mogelijk een negatief effect op de waterkwaliteit of drinkwaterbronnen. Er zijn nog veel kennishiaten rondom deze producten en hun vermeende (eco)toxiciteit. Deze Engelstalige literatuurstudie over oxidatieproducten geeft een overzicht van het ontstaan van deze producten, hun mogelijke schadelijke ecotoxicologische effecten en maatregelen om iets tegen de vorming ervan te doen.

Het rapport geeft ook een overzicht van de belangrijkste kennishiaten en doet suggesties voor aanvullend onderzoek. De inzichten van deze studie zijn samengevat in STOWA 2022-48 ‘Technische handreiking oxidatieproducten bij ozonisatie. Minimalisatie van ongewenste oxidatieproducten; inzicht in de vorming en mitigatiestrategieën'.

Deze studie maakt onderdeel uit van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater IPMV van STOWA en het ministerie van IenW. Kijk voor meer informatie op www.stowa.nl/ipmv