Skip to main content Skip to main nav

Ontwikkeling en opschaling Waterfabriek2.0 (IPMV)

Dit rapport bevat de resultaten van een pilotonderzoek op rwzi Terwolde. In het onderzoek werd een innovatief zuiveringsconcept beproefd, de Waterfabriek2.0. Het onderzoek heeft aangetoond dat Waterfabriek2.0 vergaand microverontreinigingen verwijdert, herbruikbaar water produceert uit rioolwater en dat grondstoffen terug- gewonnen kunnen worden voor hoogwaardige circulaire toepassingen. Het onderzoek vond plaats binnen het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV) van STOWA en het Ministerie van IenW.

De watersector staat voor een enorme uitdaging. Oppervlaktewater en rwzi-effluent moeten op korte termijn veel schoner worden om aan de KRW-eisen en de nieuwe EU-Richtlijn stedelijk afvalwater te voldoen. Rwzi’s kunnen een bijdrage leveren aan zoetwaterbeschikbaarheid om droogte te voorkomen. Tegelijkertijd moet de waterketen klimaatneutraal en circulair worden om de doelen voor energie, circulariteit en klimaatneutraliteit in 2030, 2040 en 2050 te halen. Om deze doelen te halen, moeten we fundamenteel anders gaan nadenken over het concept ‘afvalwaterzuivering’. De huidige biologische manier van zuiveren breekt namelijk waardevolle stoffen af, produceert broeikasgassen en gebruikt elektriciteit en chemicaliën zonder een effluentkwaliteit te produceren die aan de toekomstige eisen voldoet.

De Waterfabriek2.0 is een integraal, innovatief en duurzaam zuiveringsconcept met fysisch chemische technieken. Er wordt gebruik gemaakt van onder andere nanofiltratie en ionen- wisseling. Met dit concept worden ook microverontreinigingen uit rioolwater verwijderd.

Uit het onderzoek blijkt dat Waterfabriek2.0 herbruikbaar water produceert uit rioolwater om het huidige en toekomstige zoetwatertekort tegen te gaan. Ook kunnen grondstoffen teruggewonnen worden voor hoogwaardige circulaire toepassingen. Dit gebeurt met een innovatieve combinatie van bestaande technieken die in de basis geheel fysisch-chemisch zijn. Hierdoor kunnen geen broeikasgassen door af braak- en omzettingsprocessen gevormd worden. Tevens wordt met de verwaarding van water en grondstoffen een zo klein mogelijk negatieve milieu- en klimaatimpact bereikt. Door elektrificatie met duurzame energie- bronnen en verduurzaming van chemicaliën is een klimaatneutrale zuivering mogelijk.

De pilot van Waterfabriek2.0 heeft veel inzicht opgeleverd in deze nieuwe manier van zuiveren. De pilot toont de potentie van het concept als toekomstbestendige water- en grondstoffenfabriek voor hoogwaardige waterproductie met lage klimaatafdruk. Dit pilotonderzoek geeft richting aan verder onderzoek en demonstratie voor de realisatie van deze transitie.