Skip to main content Skip to main nav

Haalbaarheid Upflow GAK filtratie (IPMV)

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de haalbaarheid van twee upflow Granulair Actief Kool (GAK) filtratietechnieken voor de Nederlandse situatie. De onderzochte technieken lijken veelbelovend te zijn voor de verwijdering van medicijnresten en andere microverontreinigingen uit Nederlands afvalwater. Met name vanwege de standtijd van de kool en het gebruik van gereactiveerde kool is de techniek concurrerend wat betreft kosten en CO2-footprint. De studie is uitgevoerd in het kader van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater IPMV.

In het kader van het IPMV is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar twee nieuwe varianten op GAK filtratie; fluidized bed GAK filtratie (CarboPlus concept) en upflow GAK filtratie (DynaCarbon concept).

Voor dit haalbaarheidsonderzoek is uitgegaan van de verwijderingsrendementen en verbruiksgegevens van full scale installaties in Duitsland en Zwitserland. Zowel het CarboPlus als het DynaCarbon concept worden in het buitenland full scale toegepast voor de verwijdering van micro verontreinigingen. De resultaten van deze buitenlandse installaties zijn vertaald naar de Nederlandse situatie.

De ervaringen die opgedaan zijn op Zwitserse en Duitse rwzi’s wijzen er op dat beide systemen aanzienlijk minder GAK verbruiken dan een gangbaar, neerwaarts doorstroomd GAK filter, wat resulteert in een langere standtijd. Hierdoor nemen zowel het GAK verbruik als de kosten aanzienlijk af en verbetert de duurzaamheid. De oorzaak hiervoor moet gezocht worden in het betere contact tussen water en GAK in upflow systemen. In het DynaCarbon systeem is mogelijk ook sprake van biologische omzetting in het GAK filter. De duurzaamheid van beide GAK systemen valt niet alleen gunstig uit door het lagere GAK verbruik maar ook doordat gebruik gemaakt wordt van gereactiveerd kool. De CO2 footprint van gereactiveerd kool is aanzienlijk lager dan die van vers kool.

Uit dit haalbaarheidsonderzoek komt naar voren dat beide alternatieven kansrijk zijn voor de Nederlandse situatie. Vooral qua duurzaamheid maar ook qua kosten bieden beide GAK varianten perspectief ten opzichte van de referentietechniek GAK. De resultaten uit het haal- baarheidsonderzoek dienen voor de Nederlandse situatie getoetst te worden met pilot testen op rwzi Hapert.