Skip to main content Skip to main nav

Haalbaarheidsstudie O3-STEP®-filter

Dit rapport bevat de resultaten van een IPMV haalbaarheidsstudie naar het zogenoemde O3-STEP® filter. Uit de studie komt naar voren dat het een veelbelovend concept is om op grotere zuiveringen in één compacte zuiveringsstap nutriënten, zwevende stof én microverontreinigingen vergaand te verwijderen. Dit gebeurt door de combinatie van ozonoxidatie en adsorptie aan actief kool.

De actuele technische, maatschappelijke en bestuurlijke aandacht voor de aanwezigheid van geneesmiddelen en andere (organische) microverontreinigingen in oppervlaktewater, grondwater en drinkwater vraagt om extra stappen op de waterzuiveringen. In 2018 is op laboratoriumschaal de haalbaarheid aangetoond van het O3-STEP® filter. Het O3-STEP® filter kan op grotere zuiveringen in één compacte nageschakelde zuiveringsstap nutriënten, zwevende stof én microverontreinigingen vergaand verwijderen.
 
Deze haalbaarheidsstudie is uitgevoerd in het kader van het innovatieprogramma microverontreinigingen uit water van STOWA en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In dit project is op basis van de haalbaarheidsstudie uit 2018 het O3-STEP® filter vergeleken met de door de STOWA/Ministerie voorgestelde referentietechnieken: ozondosering, poederkool in actief slib en nageschakelde granulair kool.

Het O3-STEP® filter scoort op alle gestelde criteria beter dan een conventioneel actiefkool-filter, waardoor het als zeer veelbelovend wordt gezien: het O3-STEP® filter verwijdert gemiddeld >95 % van de door het ministerie voorgestelde gidsstoffen en over de gehele zuivering (influent-effluent) is een rendement van >90 % haalbaar. Ook de ecotoxicologische effecten zijn naar verwachting erg gunstig met een reductie in SIMONI-score van >50 %. Dit gaat gepaard met acceptabele kosten van € 0,12-0,14 per m3 behandeld afvalwater, wat meer dan € 0,10 lager ligt dan de referentietechniek (granulair actief koolfilter).
 
Het vervolgonderzoek op pilotschaal richt zich op de volledige integratie van de ozonoxidatie-stap en het koolfilter in volcontinue bedrijfsvoering om gedurende langere periode de combinatie van nutriënten- én microverontreinigingenverwijdering aan te tonen.